NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Nowy rekord Polski na torach

Po dwóch latach NEWAG S.A. pobił swój poprzedni rekord pręd­ko­ści. Na Cen­tral­nej Magi­strali Kole­jo­wej pomię­dzy Psa­rami a Górą Wło­dow­ską poje­chał z prędkością […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

SĄDECKA DYCHA

więcej

Sądecka Dycha

27 wrze­śnia 2015 zapra­szamy wszyst­kich na VII bieg uliczny o Puchar Pre­zesa NEWAG S.A. Tego­roczny bieg zgło­szony został do akcji “Pomoc mie­rzona kilo­me­trami” dla­tego bar­dzo pro­simy o zabra­nie tele­fo­nów i zare­je­stro­wa­nie się na stro­nie endomondo.com

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x