NEWAG group

AKTUALNOŚCI

więcej

Bardzo dobre wyniki finansowe Grupy po I półroczu

Grupa Kapi­ta­łowa NEWAG zakoń­czyła pierw­sze pół­ro­cze 2014 r bar­dzo dobrymi wyni­kami. Zysk netto wzrósł o 147% a EBIDTA o 83% w sto­sunku do ana­lo­gicz­nego okresu […]

OFERTA

więcej

Pro­du­ku­jemy i modernizujemy

Elek­tryczne zespoły trak­cyjne
Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne
Loko­mo­tywy
Wagony

GALERIA

więcej

Naj­now­sze zdjęcia

Obej­rzyj kolek­cję naj­now­szych zdjęć naszych
pojazdów…

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x