Kontakt dla dostawców

Newag S.A.

| ul. Wyspiańskiego 3,
| ul. 29 listopada nr 25 - adres dostaw towarów, 33-300 Nowy Sącz

Telefon: +48 18 44 96 151
Fax: +48 18 44 96 366
e-mail: logistyka@newag.pl

Ogólne Warunki Zakupu dla zamówień realizowanych dla Newag S.A. >

General Purchase Terms for orders implemented for Newag S.A. >

Przewodnik dostawcy >

Suppliers guide >

NIP 734–00-09–400 | REGON 490490757
Sąd Rejo­nowy w Kra­ko­wie, Wydział XII Gospo­dar­czy Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego,
KRS 0000066315, Kapi­tał zakła­dowy i kapi­tał wpła­cony 11.250.000,25 PLN

Infor­ma­cję o admi­ni­stra­to­rze danych oso­bo­wych znaj­dziesz tutaj