Kontakt

Newag S.A.

ul. Wyspiań­skiego 3,
33–300 Nowy Sącz

+48 18 449 63 60
fax.: +48 18 449 63 66
e-mail: sekretariat@newag.pl

NIP 734–00-09–400 | REGON 490490757
Sąd Rejo­nowy w Kra­ko­wie, Wydział XII Gospo­dar­czy Kra­jo­wego Reje­stru Sądo­wego,
KRS 0000066315, Kapi­tał zakła­dowy i kapi­tał wpła­cony 11.250.000,25 PLN

Infor­ma­cję o admi­ni­stra­to­rze danych oso­bo­wych znaj­dziesz tutaj