Lokomotywy spalinowe

W naszych zakła­dach pro­wa­dzimy kom­pletną moder­ni­za­cję loko­mo­tyw spa­li­no­wych SM42 i SM48 do typu 18I, 6Dl,6Dg, 15/16D.

Prze­pro­wa­dzamy 100% moder­ni­za­cji w Polsce.

Pro­ces moder­ni­za­cji loko­mo­tyw obej­muje budowę cał­ko­wi­cie nowego nad­wo­zia, zasto­so­wa­nie nowych sil­ni­ków i agre­ga­tów prą­do­twór­czych. Kabiny wypo­sa­żone zostają w nowo­cze­sne sys­temy ste­ro­wa­nia i cyfrowy sys­tem moni­to­ringu. Kamery zamon­to­wane na czo­łach oraz w kabi­nie maszy­ni­sty zwięk­szają pole widze­nia szlaku i znacz­nie uła­twiają prace manewrowe.

W fazie pro­jek­to­wej szcze­gólną uwagę zwra­camy na roz­wią­za­nia wzor­ni­cze i funk­cjo­nalne. Ofe­ru­jemy moder­ni­za­cje i odbu­dowę loko­mo­tyw oraz naprawy ich zespo­łów i pod­ze­spo­łów, a w szcze­gól­no­ści agre­ga­tów prą­do­twór­czych, wóz­ków i zesta­wów kołowych.

Naprawy okre­sowe wyko­nu­jemy zgod­nie z tech­no­lo­gią i obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami w gru­pie PKP, tj. Ct3 (Mt32) i WTWiO po napra­wie oraz zgod­nie z doku­men­ta­cjami DSU. Posia­damy cer­ty­fi­kat uzna­nego wyko­nawcy usługi PKP Cargo S.A.