15/16D

15/16D

Moder­ni­za­cja loko­mo­tywy spa­li­no­wej TEM2 (SM48) do wer­sji 15D/16D pozwo­liła fir­mie NEWAG S.A. na stwo­rze­nie pojazdu o uni­wer­sal­nych para­me­trach trak­cyj­nych – loko­mo­tywy manew­ro­wej lub loko­mo­tywy do pro­wa­dze­nia cięż­kich pocią­gów towarowych.

Zakres moder­ni­za­cji loko­mo­tywy TEM2 (SM 48) do wer­sji 15D /16D

W ramach moder­ni­za­cji zasto­so­wano nowo­cze­sny agre­gat prą­do­twór­czy skła­da­jący się z wyso­ko­pręż­nego sil­nika spa­li­no­wego speł­nia­ją­cego normy emi­sji spa­lin UIC IIIA o mocy 1550kW posa­do­wiony na jed­nej ramie z zespo­łem prąd­nic synchronicznych. Zabudowano nowo­cze­sne pod­ze­społy pomoc­ni­cze pod­no­szące zna­cząco nie­za­wod­ność loko­mo­tywy w tym napędy urzą­dzeń pomoc­ni­czych w postaci sil­ni­ków asyn­chro­nicz­nych oraz hydro­sta­tyczny napęd wen­ty­la­tora układu chłodzenia.

Loko­mo­tywę wypo­sa­żono w nowo­cze­sny układ hamul­cowy ze zin­te­gro­waną tablicą pneu­ma­tyczną i sprę­żarką (sprę­żar­kami) śrubową oraz sprę­ży­nowy hamu­lec posto­jowy. Oma­wiane pojazdy posia­dają  mikro­pro­ce­so­rowe ste­ro­wa­nie, sys­tem dia­gno­styczny, magi­stralę CAN oraz przy­sto­so­wane są do zabu­dowy ste­ro­wa­nia radiowego.

Zapro­jek­to­wano nowe, niż­sze prze­działy maszy­nowe, dzięki czemu zna­cząco polep­szyła się widocz­ność z kabiny. Syl­wetka loko­mo­tywy odpo­wiada naj­no­wo­cze­śniej­szym tren­dom wzor­ni­czym i funk­cjo­nal­nym. Kabina maszy­ni­sty  posa­do­wiona została na amor­ty­za­to­rach meta­lowo – gumo­wych. W jej wnę­trzu zabu­do­wane zostały dwa sta­no­wi­ska ste­row­ni­cze, kom­for­towe, regu­lo­wane fotele oraz wypo­sa­że­nie socjalne. Kabina posiada wydajne ogrze­wa­nie oraz klimatyzację.

Loko­mo­tywy 15D/16D wypo­sa­żone są w sys­tem moni­to­ringu wizyj­nego w postaci kamer zamon­to­wa­nych na czo­łow­ni­cach ostoi i w kabi­nach. Obraz z kamer jest reje­stro­wany i wyświe­tlany na moni­to­rach pul­pi­to­wych, co zna­cząco uła­twia pro­wa­dze­nie loko­mo­tyw szcze­gól­nie przy pra­cach manewrowych.

Nowo­cze­sne sys­temy ste­ro­wa­nia i zasilania:

 • mikro­pro­ce­so­rowy sys­tem sterowania;
 • dia­gno­styka pokła­dowa na panelu operatorskim;
 • maszyny elek­tryczne — prąd­nica główna prądu prze­mien­nego o mocy 1400 kW;
 • prze­kład­nia loko­mo­tywy elek­tryczna: prąd prze­mienny – prąd stały (AC/DC);
 • urzą­dze­nia pomoc­ni­cze napę­dzane są sil­ni­kami prądu przemiennego;
 • nowe apa­raty elek­tryczne w prze­dzia­łach WN i NNnowo­cze­sny układ hamul­cowy z hamul­cem sprę­ży­no­wym postojowym.

Bez­pie­czeń­stwo i kom­fort pracy maszynisty:

 • dwa ergo­no­miczne pul­pity ste­row­ni­cze, po jed­nym dla każ­dego kie­runku jazdy;
 • poprawa widocz­no­ści i bezpieczeństwa;
 • elek­tro­niczny tacho­graf z reje­stra­to­rem zdarzeń;
 • układ moni­to­ringu z pod­glą­dem szlaku i reje­stra­to­rem cyfrowym;
 • układ wykry­wa­nia i gasze­nia pożaru;
 • ergo­no­miczna kabina maszy­ni­sty posa­do­wiona na amor­ty­za­to­rach metalowo-gumowych;
 • kli­ma­ty­za­cja i wydajne ogrze­wa­nie kabiny;część socjalna wypo­sa­żona w lodówkę, umy­walkę z cie­płą wodą, kuchenkę oraz schowki.

Pod­nie­sie­nie funk­cjo­nal­no­ści lokomotywy:

 • uni­wer­salna cha­rak­te­ry­styka trak­cyjna lokomotywy;
 • zwięk­sze­nie mocy lokomotywy;
 • loka­li­za­cja poło­że­nia loko­mo­tywy w sys­te­mie GPS wraz z moni­to­rin­giem zuży­cia paliwa;
 • niskie koszty obsługi bieżącej.

Tech­no­lo­gie przy­ja­zne środowisku

Zasto­so­wa­nie nowo­cze­snych roz­wią­zań pozwo­liło na zmniej­sze­nie zuży­cia paliwa i oleju, ogra­ni­cza­jąc emi­sję zanie­czysz­czeń do środo­wi­ska naturalnego.