Energia odnawialna

Spółka NEWAG S.A. otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie budowy nowej instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy powyżej 2MWe,

w ramach Priorytetu 1: Zmniejszenie emisyjności gospodarki;

Działania 1.1: Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

Poddziałania 1.1.1: Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej;

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

 

Tytuł projektu: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie „NEWAG” S.A. w Nowym Sączu”

Nr projektu: POIS.01.01.01-00-0012/21

 

Wartość dofinansowania: 7 317 455,86 PLN

Termin zakończenia projektu: 31.12.2023r.

Celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego i efektywności energetycznej NEWAG S.A. poprzez budowę jednostek wytwórczych energii fotowoltaicznej wraz z podłączeniem tych źródeł, skutkujących zwiększeniem wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Przedsięwzięcie będzie polegać na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy powyżej 2MWe na dachach budynków oraz gruncie Zakładu NEWAG S.A. w Nowym Sączu.

Instalacja składać się będzie z ponad 4200 modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych, w technologii ogniw połówkowych. Budowa całego systemu zostanie oparta na rozwiązaniu z optymalizatorami pod każdym modułem, aby zapewnić niezależną pracę każdego z paneli, podgląd i pełną diagnostykę ich sprawności, wydajności i ewentualnej awarii.

 

Produkcja energii elektrycznej we własnym zakresie, z wykorzystaniem energii słonecznej umożliwi NEWAG S.A. obniżenie kosztów utrzymania Zakładu, osiągnięcie niezależności energetycznej, a przy tym pozytywnie wpłynie na stan środowiska naturalnego.

Dzięki realizacji projektu ok. 23% ogólnego zapotrzebowania energetycznego NEWAG S.A. wytwarzane będzie z energii odnawialnej.

 

 

Postępowania ofertowe w ramach projektu zamieszczane są w Bazie Konkurencyjności na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia

 

 

Więcej informacji:

– Program POIiS: http://poiis.nfosigw.gov.pl/o-programie/

– Fundusze Europejskie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/