Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Nadrzędnym celem naszej działalności jest projektowanie, produkcja, naprawa, utrzymanie i modernizacja taboru szynowego wychodząca naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku. Działania operacyjne realizowane są w ramach utrzymywanego i doskonalonego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami aktualnych norm ISO 22163,  ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001.

Zaufanie Klientów oraz rynkowy wizerunek Firmy budowane są poprzez zapewnienie konkurencyjności i niezawodności naszych pojazdów w ciągu całego okresu ich eksploatacji.

 

Cel ten realizujemy przez:

 • Wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych interesariuszy, zrozumienie i spełnianie ich zidentyfikowanych wymagań oraz wynikających z nich zobowiązań,
 • Budowanie strategii firmy, opartej na wysokiej jakości produktów i usług oraz rozwoju i wdrażaniu innowacji wpływających na zwiększenie konkurencyjności na rynku oraz satysfakcji Klienta,
 • Określanie i spełnianie zobowiązań dotyczących zgodności oraz dokonywanie oceny zgodności z tymi zobowiązaniami,
 • Spełnianie mających zastosowanie wymagań prawnych i normatywnych w zakresie zapewnienia jakości wyrobów, efektywnego zarządzania energią, ochrony środowiska i wpływu wyrobu na środowisko w ciągu całego cyklu życia, a także wymagań określonych przez Klienta,
 • Minimalizowanie powstawania negatywnego wpływu działalności Firmy na środowisko,
 • Współpracę i pozyskiwanie dostawców o stabilnej pozycji rynkowej, dostarczających materiały i usługi na oczekiwanym przez Spółkę poziomie jakości,
 • Promowanie zakupu energooszczędnych produktów, usług oraz projektów na rzecz poprawy wyniku energetycznego,
 • Regularną kontrolę jakości wytwarzanych wyrobów,
 • Monitorowanie i optymalizację przebiegu procesów oraz obniżanie kosztów produkcji, w tym monitorowanie poziomu zużycia surowców i mediów,
 • Zapewnienie dostępności informacji i określonych zasobów niezbędnych dla osiągnięcia celów oraz realizacji zadań,
 • Doskonalenie rozwiązań technicznych poprzez modernizację parku maszynowego i infrastruktury oraz wprowadzanie nowych technologii, materiałów i surowców bezpiecznych w użyciu, przyjaznych dla środowiska i wpływających na redukcję zużycia energii,
 • Ergonomiczne organizowanie stanowisk pracy, wpływając na zwiększenie efektywności produkcji,
 • Minimalizowanie zagrożeń środowiska pracy, poprzez stosowanie najnowszych technik i narzędzi na stanowiskach roboczych,
 • Dokonywanie systematycznej identyfikacji zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz szkód rzeczowych,
 • Zapewnienie ciągłości i zwiększenie efektywności działania Firmy wskutek zarządzania ryzykiem i szansami, w odniesieniu do wszystkich obszarów działalności Spółki,
 • Zapobieganie powstawania błędom i awariom oraz spełnianie oczekiwań Klienta,
 • Zapewnienie ochrony środowiska naturalnego poprzez segregację oraz ograniczanie poziomu wytwarzanych odpadów i emisji zanieczyszczeń do środowiska, szczególnie istotnych w Kotlinie Sądeckiej,
 • Zapewnienie ciągłego doskonalenia wyniku energetycznego oraz wspierania działań projektowych, które uwzględniają poprawę wyniku energetycznego,
 • Promowanie, monitorowanie i wdrażanie działań związanych z aspektami bezpieczeństwa, opisanych w Polityce Bezpieczeństwa Technicznego i Utrzymania.

Powyższe cele Kierownictwo Firmy realizuje, zobowiązując się jednocześnie do ciągłego doskonalenia skuteczności funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania uwzględniając kontekst organizacji. Ciągłe doskonalenie praktyk i realizowanych procesów przyczynia się do zapewnienia oczekiwanego poziomu jakości naszych wyrobów, zredukowania ilości zanieczyszczeń emitowanych do otoczenia oraz poprawy wyniku energetycznego Organizacji.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest elementem strategii funkcjonowania Firmy. Każdy pracownik jest świadomy postawionych celów oraz tego, w jaki sposób jego praca wpływa na satysfakcję Klienta, środowisko oraz wykorzystanie i zużycie energii.

 

 

Nowy Sącz, dnia 21.11.2023 r.