Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Nadrzędnym celem naszej działalności jest projektowanie, produkcja, naprawa i modernizacja taboru szynowego wychodząca naprzeciw rosnącym wymaganiom rynku. Działania operacyjne realizowane są w ramach utrzymywanego i doskonalonego systemu zarządzania, zgodnego z wymaganiami aktualnych norm ISO/TS 22163, ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 50001.

Zaufanie klientów oraz rynkowy wizerunek firmy budowane są poprzez zapewnienie konkurencyjności i niezawodności naszych pojazdów w ciągu całego okresu ich eksploatacji.

 

Cel ten realizujemy przez:

 • Wyjście naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych interesariuszy oraz spełnienie ich zidentyfikowanych wymagań i wynikających z nich naszych zobowiązań,
 • Określenie i spełnienie zobowiązań dotyczących zgodności oraz dokonywanie oceny zgodności z tymi zobowiązaniami,
 • Spełnianie mających zastosowanie wymagań prawnych i normatywnych w zakresie zapewnienia jakości wyrobów, zarządzania energią oraz ochrony środowiska i wpływu wyrobu na środowisko w ciągu całego cyklu życia, a także wymagań określonych przez Klienta,
 • Minimalizowanie powstawania negatywnego wpływu działalności firmy na środowisko,
 • Współpracę i pozyskiwanie dostawców o stabilnej pozycji rynkowej i dostarczających materiały i usługi na oczekiwanym przez Spółkę poziomie jakości,
 • Promowanie zakupu energooszczędnych produktów i usług oraz projektów na rzecz poprawy wyniku energetycznego,
 • Stałą kontrolę jakości wytwarzanych wyrobów,
 • Monitorowanie i optymalizację przebiegu procesów i obniżanie kosztów produkcji, w tym monitorowanie poziomu zużycia surowców i mediów,
 • Zapewnienie dostępności informacji i określonych zasobów niezbędnych dla osiągnięcia celów i realizacji zadań,
 • Doskonalenie rozwiązań technicznych poprzez modernizację parku maszynowego i infrastruktury oraz wprowadzanie nowych technologii, materiałów i surowców bezpiecznych w użyciu, przyjaznych dla środowiska i redukujących zużycie energii,
 • Organizowanie stanowisk pracy, które wpływają na zwiększenie efektywności produkcji,
 • Minimalizowanie zagrożeń środowiska pracy, poprzez stosowanie najnowszych technik i narzędzi na stanowiskach roboczych,
 • Zapewnienie ochrony środowiska naturalnego poprzez segregację oraz ograniczanie poziomu wytwarzanych odpadów i emisji zanieczyszczeń do środowiska, szczególnie istotnych w Kotlinie Sądeckiej,
 • Dokonywanie systematycznej identyfikacji zagrożeń i ryzyka zawodowego oraz szkód rzeczowych,
 • Zwiększenie efektywności podejmowanych w Spółce działań w skutek zarządzania ryzykiem (negatywnym i pozytywnym) w odniesieniu do wszystkich obszarów działania Spółki,
 • Zapobieganie powstawania błędom i awariom oraz spełnienie oczekiwań Klienta,
 • Zapewnienie ciągłego doskonalenia wyniku energetycznego oraz wspierania działań projektowych, które uwzględniają poprawę wyniku energetycznego.

Powyższe cele Kierownictwo firmy realizuje, zobowiązując się jednocześnie do ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania uwzględniając kontekst organizacji. Ciągłe doskonalenie praktyk i realizowanych procesów przyczynia się do zapewnienia oczekiwanego poziomu jakości naszych wyrobów, zredukowania ilości zanieczyszczeń emitowanych do otoczenia oraz poprawy wyniku energetycznego Organizacji.

Polityka ZSZ jest elementem strategii funkcjonowania firmy. Każdy pracownik jest świadomy postawionych celów oraz tego, w jaki sposób jego praca wpływa na satysfakcję klienta, na środowisko oraz wykorzystanie i zużycie energii.

 

Polityka zgodna z zatwierdzoną przez Prezesa Zarządu wersją z dnia 22.06.2021 r.