Kogo szukamy

Poszu­ku­jemy doświad­czo­nych spe­cja­li­stów, ale jeste­śmy rów­nież otwarci na młode talenty, które dopiero roz­po­czy­nają swoją karierę zawo­dową.

Nasi pra­cow­nicy to zazwy­czaj absol­wenci kie­run­ków tech­nicz­nych, takich jak mecha­nika i budowa maszyn, auto­ma­tyka i robo­tyka, trans­port, elek­tro­tech­nika oraz zarzą­dza­nie i inży­nie­ria pro­duk­cji. Cenimy zaan­ga­żo­wa­nie i ini­cja­tywę, wysoką moty­wa­cję do roz­woju oraz chęć podej­mo­wa­nia wyzwań, jak rów­nież dyna­mikę dzia­ła­nia i otwar­tość na zmiany.

Dbamy o roz­wój obsza­rów kon­struk­cji i tech­no­lo­gii, jak rów­nież opty­ma­li­za­cji pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych, dla­tego naj­czę­ściej pro­wa­dzimy rekru­ta­cje na poniż­sze stanowiska.

Technolog

Nasz zespół to grupa pro­fe­sjo­na­li­stów, nasta­wio­nych na roz­wój zawo­dowy, któ­rzy z pasją i zaan­ga­żo­wa­niem two­rzą inno­wa­cyjne pro­dukty o naj­wyż­szej jakości.

Czytaj więcej

Konstruktor

Nasz zespół to grupa pro­fe­sjo­na­li­stów, nasta­wio­nych na roz­wój zawo­dowy, któ­rzy z pasją i zaan­ga­żo­wa­niem two­rzą inno­wa­cyjne pro­dukty o naj­wyż­szej jakości.

Czytaj więcej

Inżynier procesu

Nasz zespół to grupa pro­fe­sjo­na­li­stów, nasta­wio­nych na roz­wój zawo­dowy, któ­rzy z pasją i zaan­ga­żo­wa­niem two­rzą inno­wa­cyjne pro­dukty o naj­wyż­szej jakości.

Czytaj więcej