NEWAG

Newag to nowoczesna firma, skutecznie łącząca innowacyjną myśl techniczną z tradycjami sięgającymi 1876 roku.

Jako jedna z naj­star­szych firm kole­jo­wych w Pol­sce NEWAG S.A ma wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w  pro­duk­cji i moder­ni­za­cji taboru kole­jo­wego.

NEWAG S.A jest wiodącym polskim producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów.

 

 

about1
about2

NEWAG S.A. ma stabilną i wyjątkowo mocną pozycję na rynku elektrycznych zespołów trakcyjnych oraz lokomotyw w Polsce. W ostatnich latach grupa kapitałowa NEWAG S.A. zdominowała krajowy rynek produkcji elektrycznych zespołów trakcyjnych, produkcji i modernizacji lokomotyw elektrycznych oraz modernizacji lokomotyw spalinowych.

W grud­niu 2013 roku NEWAG S.A stała się spółką gieł­dową debiu­tu­jąc z suk­ce­sem na war­szaw­skiej Gieł­dzie Papie­rów Wartościowych.

Produkujemy i modernizujemy

Nowo­cze­śnie zarzą­dzana spółka szcze­gól­nie dba o wysoką jakość swo­ich pro­duk­tów oraz wyko­ny­wa­nych usług, co potwier­dzają otrzy­mane świa­dec­twa i cer­ty­fi­katy. Bez­pre­ce­den­sowy i spek­ta­ku­larny suk­ces spółki na wysoce kon­ku­ren­cyj­nym rynku opa­no­wa­nym przez poten­ta­tów branży taboru kole­jo­wego zna­lazł swoje odbi­cie w wyróż­nie­niu firmy tytu­łem „Ten, który zmie­nia pol­ski prze­mysł” przy­zna­wa­nym przez prasę bran­żową, Dia­men­tem For­besa czy tytu­łem Lidera Małopolski.

Produkujemy i modernizujemy

szczególnie dba o wysoką jakość swo­ich pro­duk­tów oraz wyko­ny­wa­nych usług, co potwier­dzają otrzy­mane świa­dec­twa i cer­ty­fi­katy. Bez­pre­ce­den­sowy i spek­ta­ku­larny suk­ces spółki na wysoce kon­ku­ren­cyj­nym rynku opa­no­wa­nym przez poten­ta­tów branży taboru kole­jo­wego zna­lazł swoje odbi­cie w wyróż­nie­niu firmy tytu­łem „Ten, który zmie­nia pol­ski prze­mysł” przy­zna­wa­nym przez prasę bran­żową, Dia­men­tem For­besa czy tytu­łem Lidera Małopolski.

Produkujemy i modernizujemy

co potwier­dzają otrzy­mane świa­dec­twa i cer­ty­fi­katy. Bez­pre­ce­den­sowy i spek­ta­ku­larny suk­ces spółki na wysoce kon­ku­ren­cyj­nym rynku opa­no­wa­nym przez poten­ta­tów branży taboru kole­jo­wego zna­lazł swoje odbi­cie w wyróż­nie­niu firmy tytu­łem „Ten, który zmie­nia pol­ski prze­mysł” przy­zna­wa­nym przez prasę bran­żową, Dia­men­tem For­besa czy tytu­łem Lidera Małopolski.

Produkujemy i modernizujemy

Nowo­cze­śnie zarzą­dzana spółka szcze­gól­nie dba o wysoką jakość swo­ich pro­duk­tów oraz wyko­ny­wa­nych usług, co potwier­dzają otrzy­mane świa­dec­twa i cer­ty­fi­katy. Bez­pre­ce­den­sowy i spek­ta­ku­larny suk­ces spółki na wysoce kon­ku­ren­cyj­nym rynku opa­no­wa­nym przez poten­ta­tów branży taboru kole­jo­wego zna­lazł swoje odbi­cie w wyróż­nie­niu firmy tytu­łem „Ten, który zmie­nia pol­ski prze­mysł” przy­zna­wa­nym przez prasę bran­żową, Dia­men­tem For­besa czy tytu­łem Lidera Małopolski.