Historia

1876

W roku 1869 Rada Mia­sta Nowego Sącza posta­na­wia wysłać do Wied­nia dele­ga­cję (z udzia­łem przed­sta­wi­cieli władz Tar­nowa) w celu pozy­ska­nia wpływowych poli­ty­ków – Fran­ciszka Smólka i Juliana Duna­jew­skiego dla loka­li­za­cji kolei przez Nowy Sącz.

W 1873 roku w Wied­niu Par­la­ment Austro-Węgier decy­duje o budo­wie kolei Tar­now­sko – Lelu­chow­skiej o dł. 145,7 km o szlaku prze­bie­ga­ją­cym przez Nowy Sącz.

1876 — dla nowo wybu­do­wa­nej kolei powstaje w Nowym Sączu zaple­cze tech­niczno — remon­towe o nazwie Cesar­sko — Kró­lew­skie Warsz­taty Kolei — dzi­siej­szy NEWAG.

Lata 1880 — 1912 to stop­niowa roz­bu­dowa Warsztatów.

Pod­czas pierw­szej wojny świa­to­wej Warsz­taty nie ule­gły znisz­cze­niu. W jej trak­cie uzy­skały nową spe­cjal­ność zwią­zaną z naprawą i pro­duk­cją pocią­gów pan­cer­nych dla potrzeb armii Austro-Węgierskiej.

1918

1918 — pierw­szym wyre­mon­to­wa­nym w nie­pod­le­głej Pol­sce paro­wo­zem była maszyna serii 308

1922 — zmiana nazwy sądec­kich „Warsz­ta­tów” na „Warsz­taty Główne I klasy Nowy Sącz”, które zatrud­niały ok. 1800 osób. Przed­się­bior­stwo podzie­lono na wydziały: paro­wo­zowy, wago­nowy i mechaniczny.

1939 — uprze­dza­jąc wyda­rze­nia wrze­śnia 1939 roku prze­pro­wa­dzono ewa­ku­ację czę­ści per­so­nelu i urzą­dzeń warsz­ta­to­wych do Stanisławowa

1945

1945 — odgru­zo­wy­wa­nie i odbu­dowa warsz­ta­tów oraz uru­cho­mie­nie pro­duk­cji. Powo­łano warsz­taty  Już 19 kwiet­nia 1945 roku oddano do eks­plo­ata­cji pierw­szy paro­wóz serii Ty2

1950 — zmiana nazwy na Przed­się­bior­stwo Pol­skie Koleje Pań­stwowe, Warsz­taty Mecha­niczne Nr 3 w Nowym Sączu

1951 — zmiana nazwy na „Zakłady Napraw­cze Paro­wo­zowo — Wago­nowe Nr 3 w Nowym Sączu”

1952

1952 — warsz­taty zostają prze­kształ­cone w samo­dzielne przed­się­bior­stwo po wyłą­cze­niu ze struk­tur PKP i uzy­skują nową nazwę „Zakłady Napraw­cze Taboru Kole­jo­wego Nowy Sącz” w Nowym Sączu

1963 — uchwałą Rady Mini­strów „Zakłady Napraw­cze Taboru Kole­jo­wego Nowy Sącz” zostają wyty­po­wane do napraw taboru spalinowego

1967 — w „ZNTK Nowy Sącz” roz­po­częto naprawy loko­mo­tyw spa­li­no­wych serii SM30

1972 — w czerwcu uro­czy­ście poże­gnano ostatni napra­wiony paro­wóz TKt48-166. W tym samym roku napra­wiono pierw­szą loko­mo­tywę spa­li­nową serii SM42

1976 — rok jubi­le­uszowy (100-lecie firmy)