Zarząd

Zbi­gniew Konie­czek

Zbi­gniew Konie­czek

Pre­zes Zarządu

Zbi­gniew Konie­czek  z NEWAGIEM zwią­zany jest od ponad 30 lat. Karierę zawo­dową roz­po­czy­nał na sta­no­wi­sku mecha­nika pojaz­dów spa­li­no­wych. W latach 1984–1988 pra­co­wał jako mistrz pro­duk­cji na wydziale napraw loko­mo­tyw spa­li­no­wych, a w roku  1988  objął sta­no­wi­sko kie­row­nika oddziału napraw wóz­ków wagonowych. W latach 1996–1998 pra­co­wał jako spe­cja­li­sta ds. mar­ke­tingu. W  1998 roku na trzy lata opu­ścił Spółkę, by objąć sta­no­wi­sko  Pre­zesa Zarządu w Kuź­nia Gli­nik sp. z o.o. z sie­dzibą w Gor­li­cach. W czerwcu 2001 roku wró­cił do firmy i objął funk­cję Pre­zesa Zarządu Spółki.

Zbi­gniew Konie­czek uzy­skał tytuł tech­nika w Tech­ni­kum Kole­jo­wym w Nowym Sączu, a następ­nie tytuł inży­niera Poli­tech­niki Kra­kow­skiej na Wydziale Trans­portu (kie­ru­nek: utrzy­ma­nie i eks­plo­ata­cja pojaz­dów).  Ukoń­czył też stu­dia pody­plo­mowe z zakresu Zarzą­dza­nia Firmą w Wyż­szej Szkole Biznesu-NLU w Nowym Sączu.

Bog­dan Borek

Bog­dan Borek

Wice­pre­zes Zarządu

Bog­dan Borek karierę zawo­dową roz­po­czął w 1994 roku w Domu Makler­skim Arab­ski & Gawor s.c. z sie­dzibą w War­sza­wie. W latach 1994–2000 zaj­mo­wał sta­no­wi­sko kie­row­nika zespołu eko­no­micz­nego w Pol­skim Banku Inwe­sty­cyj­nym S.A. z sie­dzibą w War­sza­wie (obec­nie: Kre­dyt Bank S.A.). W latach 2000–2001 pra­co­wał w FM GLINIK S.A. z sie­dzibą w Gor­li­cach na sta­no­wi­sku dyrek­tora finan­so­wego.
Od 2001 roku pra­cuje w Spółce jako dyrek­tor finan­sowy. 1.02.2015 objął sta­no­wi­sko Wice­pre­zesa Zarządu NEWAG S.A.

Józef Micha­lik

Józef Micha­lik

Wice­pre­zes Zarządu

Józef Micha­lik swoją karierę zawo­dową roz­po­czął w fir­mie OPTIMUS S.A. z sie­dzibą w Nowym Sączu. Zaj­mo­wał w niej sta­no­wi­sko Wice­pre­zesa Zarządu, Dyrek­tora Tech­nicz­nego oraz Dyrek­tora ds. Infor­ma­tyki. W póź­niej­szych latach peł­nił funk­cje Dyrek­tora ds. Sprze­daży w fir­mie TTI INVENTEL S.A. oraz Dyrek­tora Zarzą­dza­ją­cego w spółce Uni­card S.A. W roku 2006 pra­co­wał w Zakła­dach Auto­ma­tyki POLNA S.A. jako Czło­nek Zarządu – Dyrek­tor ds. Mar­ke­tingu i Sprzedaży.

Józef Micha­lik z firmą Newag zwią­zany jest od sierp­nia 2009 roku, zaj­mu­jąc dotych­czas sta­no­wi­sko Dyrek­tora Mar­ke­tingu. Posiada wykształ­ce­nie wyż­sze, jest absol­wen­tem Wydziału Elek­tro­tech­niki, Auto­ma­tyki i Elek­tro­niki Aka­de­mii Górniczo-Hutniczej w Kra­ko­wie, z tytu­łem magi­stra inży­niera elek­tro­niki. Ukoń­czył rów­nież Pody­plo­mowe Stu­dia Mena­dżer­skie pro­wa­dzone przez Wyż­szą Szkołę Biz­nesu w Nowym Sączu, gdzie uzy­skał tytuł MBA (Zarzą­dza­nie Strategiczne).