Referencje

Jeste­śmy wia­ry­god­nym part­ne­rem wielu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów, takich jak Gene­ral Elec­tric, Sie­mens AG, Sta­dler AG oraz Bom­bar­dier.
NEWAG S.A. dzięki swo­jemu doświad­cze­niu w sto­so­wa­niu inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych jest wia­ry­god­nym part­ne­rem wielu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów, takich jak Gene­ral Elec­tric, Sie­mens AG, Sta­dler AG oraz Bombardier.

Firma współ­pra­cuje kon­cer­nami nale­żą­cymi do euro­pej­skiej czo­łówki w branży trans­portu kole­jo­wego, z któ­rymi reali­zuje stra­te­giczne kon­trakty. We współ­pracy z Sie­men­sem NEWAG S.A. zre­ali­zo­wał kon­trakt o war­to­ści 1,07 mld zł na dostawę pocią­gów dla War­szaw­skiego Metra, a ze Sta­dle­rem reali­zuje umowę na dostawę i utrzy­ma­nie 20 EZT dla PKP Inter­city – war­tość kon­traktu to ponad 1,6 mld zł.

Współ­praca z ame­ry­kań­skim kon­cer­nem Gene­ral Elec­tric (2004–2007) zaowo­co­wała kil­ku­dzie­się­cioma moder­ni­za­cjami loko­mo­tyw ST44. Pod­ze­społy tzw. skid dostar­czane były przez GE i sto­so­wane w pro­ce­sie moder­ni­za­cji loko­mo­tywy wyko­ny­wa­nej przez NEWAG S.A.

Obecnie konsorcjum Siemens – NEWAG realizuje podpisaną w 2015 r. umowę na dostawę 20 trójczłonowych pojazdów metra dla sofijskiego metra. Przewoźnik METROPOLITAN EAD oprócz pojazdów do przewozu pasażerów stolicy Bułgarii, otrzyma również system kontroli ruchu. Wartość podpisanego kontraktu wynosi ponad 0,9 mld zł.

Dążymy do sys­te­ma­tycz­nego umac­nia­nia naszej pozy­cji na rynku dostaw­ców taboru kole­jo­wego. Nad­rzęd­nym celem naszej dzia­łal­no­ści jest pro­duk­cja i naprawa pojaz­dów kole­jo­wych o jako­ści speł­nia­ją­cej wyma­ga­nia i ocze­ki­wa­nia naszych Klien­tów. Z naj­więk­szą sta­ran­no­ścią dostar­czamy naszym Klien­tom dobrze wyko­nane nowo­cze­sne i zapew­nia­jące bez­pie­czeń­stwo podróż­nych pro­dukty i usługi.