Certyfikaty

Dążymy do sys­te­ma­tycz­nego umac­nia­nia naszej pozy­cji na rynku dostaw­ców taboru kole­jo­wego. Nad­rzęd­nym celem naszej dzia­łal­no­ści jest pro­duk­cja i naprawa pojaz­dów kole­jo­wych o jako­ści speł­nia­ją­cej wyma­ga­nia i ocze­ki­wa­nia naszych Klien­tów. Z naj­więk­szą sta­ran­no­ścią dostar­czamy naszym Klien­tom dobrze wyko­nane nowo­cze­sne i zapew­nia­jące bez­pie­czeń­stwo podróż­nych pro­dukty i usługi.

Dba­jąc o zado­wo­le­nie naszych Klien­tów, kła­dziemy szcze­gólny nacisk na jakość pro­du­ko­wa­nych wyro­bów i wyko­ny­wa­nych usług. Posia­damy od 2003 roku cer­ty­fi­kowany system zarządzania jakością ISO 9001. Natomiast od 2012 roku certyfikat IRIS.

Posia­damy wszyst­kie świa­dec­twa dopusz­cze­nia do wyko­ny­wa­nia robót spa­wal­ni­czych speł­nia­ją­cych wyso­kie normy oraz sze­reg upraw­nień do pro­du­ko­wa­nia oraz wyko­ny­wa­nia napraw i moder­ni­za­cji taboru kolejowego:

QUALITY PERFORMANCE LEVEL STATEMENT

International Railway Industry Standard

International Railway Industry Standard (IRIS) for the activities of Design and Development and Maintenance and Manufacturing for the scope of certification : 17 (Rolling stock)

ISO/TS 22163:2021

International Railway Industry Standard (IRIS) for the activities of Design and Development and Maintenance and Manufacturing for the scope of certification : 17 (Rolling stock)

ISO 9001:2015

Design, production, modernization, repair and service of rolling stock and design and production of welded structures, manufacture of part and components of railway vehicles and electrical components

ISO 9001:2015

Projektowanie, produkcja, modernizacja, naprawa i serwis pojazdów szynowych oraz projektowanie i produkcja konstrukcji spawanych, produkcja części podzespołów pojazdów szynowych oraz podzespołów elektrycznych

ISO 14001:2015

Design, production, modernization, repair and service of rolling stock and design and production of welded structures

ISO 14001:2015

Projektowanie, produkcja, modernizacja, naprawa i serwisowanie pojazdów synowych oraz projektowanie i produkcja konstrukcji spawnych

Certificate ISO 50001:2018

Design, production, modernization, repair and service of roling stock and design and production of welded structures

Certyfikat ISO 50001:2018

Projektowanie, produkcja, modernizacja, naprawa i serwisowanie pojazdów szynowych oraz projektowanie i produkcja konstrukcji spawnych

Certificate EN 15085-2

Velding of railway vehicles and components according to EN 15085-2

Zertifikat EN 15085-2

Schweissen von Schienenfahrzeugen und - fahrzeugteilen nach EN 15085-2

Zertifikat EN ISO 3834-2

Certificate EN ISO 3834-2

Certyfikat EN ISO 3834-2

Certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie

Certificate DIN 6701

in accordance with DIN 6701 to demonstrate the suitability of the user-company for manufacturing adhesive bonds on rail vehicles and parts of rail vehicles Accredited certification body according to DIN EN ISO/IEC 17065 (DAkkS D-ZE-20147-01-00)

Certyfikat bezpieczeństwa - Część A

Certyfikat bezpieczeństwa - Część B

Licencja transportu kolejowego