Referencje

Jeste­śmy wia­ry­god­nym part­ne­rem wielu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów, takich jak Gene­ral Elec­tric, Sie­mens AG, Sta­dler AG oraz Bom­bar­dier.
NEWAG S.A. dzięki swo­jemu doświad­cze­niu w sto­so­wa­niu inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych jest wia­ry­god­nym part­ne­rem wielu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­cer­nów, takich jak Gene­ral Elec­tric, Sie­mens AG, Sta­dler AG oraz Bombardier.

Firma współ­pra­cuje kon­cer­nami nale­żą­cymi do euro­pej­skiej czo­łówki w branży trans­portu kole­jo­wego, z któ­rymi reali­zuje stra­te­giczne kon­trakty. We współ­pracy z Sie­men­sem NEWAG S.A. zre­ali­zo­wał kon­trakt o war­to­ści 1,07 mld zł na dostawę pocią­gów dla War­szaw­skiego Metra, a ze Sta­dle­rem reali­zuje umowę na dostawę i utrzy­ma­nie 20 EZT dla PKP Inter­city – war­tość kon­traktu to ponad 1,6 mld zł.

Współ­praca z ame­ry­kań­skim kon­cer­nem Gene­ral Elec­tric (2004–2007) zaowo­co­wała kil­ku­dzie­się­cioma moder­ni­za­cjami loko­mo­tyw ST44. Pod­ze­społy tzw. skid dostar­czane były przez GE i sto­so­wane w pro­ce­sie moder­ni­za­cji loko­mo­tywy wyko­ny­wa­nej przez NEWAG S.A.

Dążymy do sys­te­ma­tycz­nego umac­nia­nia naszej pozy­cji na rynku dostaw­ców taboru kole­jo­wego. Nad­rzęd­nym celem naszej dzia­łal­no­ści jest pro­duk­cja i naprawa pojaz­dów kole­jo­wych o jako­ści speł­nia­ją­cej wyma­ga­nia i ocze­ki­wa­nia naszych Klien­tów. Z naj­więk­szą sta­ran­no­ścią dostar­czamy naszym Klien­tom dobrze wyko­nane nowo­cze­sne i zapew­nia­jące bez­pie­czeń­stwo podróż­nych pro­dukty i usługi.