Lokomotywy elektryczne

W NEWAG S.A. stwo­rzy­li­śmy nowo­cze­sne loko­mo­tywy elek­tryczne Grif­fin i Dra­gon.
Prze­wozy pomię­dzy kra­jami Europy, w któ­rych obo­wią­zują odmienne sys­temy zasi­la­nia, potra­fią być dla prze­woź­ni­ków poważ­nym i kosz­tow­nym wyzwa­niem. E4MSU Grif­fin, nale­żąca do plat­formy 4-osiowych loko­mo­tyw elek­trycz­nych to pierw­sza w Pol­sce loko­mo­tywa wie­lo­sys­te­mowa dosto­so­wana zarówno do pol­skiego sys­temu zasi­la­nia prą­dem sta­łym 3kV, jak i do sys­te­mów zasi­la­nia prą­dem zmien­nym 15kV lub 25 kV obo­wią­zu­ją­cych w kra­jach euro­pej­skich. Inte­ro­pe­ra­cyj­ność i wie­lo­sys­te­mo­wość tej loko­mo­tywy umoż­li­wia uzy­ska­nie homo­lo­ga­cji w więk­szo­ści kra­jów europejskich.

Loko­mo­tywa elek­tryczna Dra­gon jest pierw­szą od ponad 25 lat, w cało­ści pol­ską kon­struk­cją, prze­zna­czoną do pro­wa­dze­nia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych. Jed­no­sys­te­mowy Dra­gon to pierw­szy pojazd trak­cyjny z plat­formy sze­ścio­osio­wych loko­mo­tyw, dosto­so­wany do euro­pej­skiego rynku. Cha­rak­te­ry­zuje się siłą, bez­pie­czeń­stwem, eko­no­mią użyt­ko­wa­nia, boga­tym wypo­sa­że­niem oraz przede wszyst­kim bezawaryjnością.

Loko­mo­tywa ta po roku eks­plo­ata­cji osią­gnęła współ­czyn­nik nie­za­wod­no­ści na pozio­mie 99,3%. Wśród innych loko­mo­tyw ofe­ro­wa­nych na rynku euro­pej­skim loko­mo­tywy Grif­fin i Dra­gon wyróż­nia kon­ku­ren­cyjna cena.