GRIFFIN

GRIFFIN

Wie­lo­sys­te­mowy GRIFFIN to pierw­szy pojazd trak­cyjny z plat­formy czte­ro­osio­wych loko­mo­tyw elek­trycz­nych oraz spa­li­no­wych, dają­cych użyt­kow­ni­kom cały wachlarz moż­li­wo­ści trans­por­to­wych i technicznych.

Loko­mo­tywa prze­zna­czona jest do pro­wa­dza­nia pocią­gów towa­ro­wych o masie do 3200 ton z pręd­ko­ścią do 140 km/h, oraz pocią­gów pasa­żer­skich z pręd­ko­ścią do 200 km/h.

Sys­tem pro­duk­cyjny oraz wyso­kie stan­dardy firmy potwier­dzone cer­ty­fi­ka­tami m.in. Mię­dzy­na­ro­do­wego Stan­dardu Prze­my­słu Kole­jo­wego IRIS (dzia­łal­ność pro­duk­cyjna, pro­jek­towa, roz­woju i utrzy­ma­nia dla loko­mo­tyw) i PN-EN ISO 9001:2009, gwa­ran­tują naj­wyż­szą euro­pej­ską jakość GRIFFINA.

Para­me­try tech­niczne loko­mo­tywy GRIFFIN dosto­so­wane zostały do indy­wi­du­al­nych potrzeb użyt­kow­ni­ków. Cha­rak­te­ry­zuje się naj­wyż­szym pozio­mem bez­pie­czeń­stwa, boga­tym wypo­sa­że­niem, wyso­kim kom­for­tem pracy maszy­ni­sty, inte­li­gent­nym sys­te­mem zarzą­dza­nia ener­gią. Dzięki modu­ło­wej budo­wie GRIFFIN ofe­ro­wany jest w kilku wer­sjach w opar­ciu o mak­sy­malną ilość wspól­nych kom­po­nen­tów. Zasi­la­nie sil­ni­ków przez prze­kształt­niki zbu­do­wane z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii IGBT, sys­tem dia­gno­styki pokła­do­wej z pełną infor­ma­cją wizu­alną i modu­łem reje­stra­cji danych, sys­tem kamer, dosto­so­wa­nie do zabu­dowy urzą­dzeń ERTMS i GSM-R, to tylko nie­które z pod­sta­wo­wych cech loko­mo­tywy GRIFFIN.
Speł­nia­jąc wymogi EU i UIC loko­mo­tywa nie stra­ciła rów­nież swo­jego kolej­nego naj­waż­niej­szego atutu – kon­ku­ren­cyj­nej ceny.

Pod­sta­wowe cechy:

 • para­me­try tech­niczne dosto­so­wane do potrzeb użytkowników
 • pro­wa­dze­nie pocią­gów towa­ro­wych o masie do 3200 ton oraz pocią­gów pasa­żer­skich do 800 ton
 • napęd asyn­chro­niczny
 • zasi­la­nie przez prze­kształt­niki zbu­do­wane z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii IGBT
 • mikro­pro­ce­so­rowy sys­tem sterowania
 • sys­tem dia­gno­styki pokła­do­wej z pełną infor­ma­cją wizu­alną i modu­łem reje­stra­cji danych
 • inte­li­gentny sys­tem zarzą­dza­nia energią
 • wysoki wskaź­nik dostęp­no­ści technicznej
 • dosto­so­wa­nie do zabu­dowy urzą­dzeń ERTMS i GSM-R
 • budowa modu­łowa
 • naj­wyż­szy poziom bezpieczeństwa
 • prze­stronna kabina zgodna z  nor­mami EN 1527
 • wysoki  kom­fort pracy maszynisty
 • bogate wypo­sa­że­nie socjalne
 • dba­łość o ochronę środowiska
 • eko­no­mika użytkowania
 • atrak­cyjna cena

Zespół napę­dowy:

 • koła mono­blo­kowe o nomi­nal­nej śred­nicy tocz­nej 1250 mm
 • tar­cze hamul­cowe moco­wane po obu stro­nach koła
 • sil­niki trak­cyjne asyn­chro­niczne klat­kowe o mocy 1400 kW każdy
 • nie­za­leżne chło­dze­nie każ­dego silnika
 • prze­kład­nia o zębach skośnych
 • maź­nice: łoży­ska stoż­kowe, czuj­niki pręd­ko­ści i temperatury

Układ odsprę­ży­no­wa­nia:

 • pierw­szego stop­nia: dwa zespoły sprę­żyn zwo­jo­wych osa­dzo­nych bez­po­śred­nio po obu stro­nach maź­nicy zestawu kołowego
 • dru­giego stop­nia: zespół wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych sprę­żyn spi­ral­nych typu „flexicoil”
 • amor­ty­za­tory hydrau­liczne do tłu­mie­nia drgań

Pudło loko­mo­tywy:

 • samo­no­śna kon­struk­cja spawana
 • strefy kon­tro­lo­wa­nego zgniotu
 • klatka bez­pie­czeń­stwa kabiny maszynisty
 • sys­tem antyclimbingbudowa modu­łowatrzy sek­cje dachu umoż­li­wia­jące łatwy dostęp do prze­działu maszynowegoergo­no­miczna, dwu­oso­bowa kabina lokomotywydwu­mo­du­łowy układ klimatyzacjicztery kamery dzia­ła­jące jak lusterka wstecznedwie kamery prze­ka­zu­jące obraz haków cię­gło­wych i sprzę­gów śrubowychnowo­cze­sny sys­tem detek­cji i gasze­nia pożaru

Obwody elek­tryczne wyso­kiego napię­cia WN:

 • dwa lub cztery połów­kowe odbie­raki prądu z wła­snym ukła­dem ste­ru­ją­cym oraz ukła­dem auto-drop
 • nie­za­wodny wyłącz­nik szybki UR26 firmy Secheron
 • fil­try przeciwzakłóceniowe
 • trans­for­ma­tor trak­cyjny do obni­że­nia napię­cia pobie­ra­nego z sieci trak­cyj­nej 15kV/16,7Hz lub 25kV/50Hz do napię­cia zasi­la­ją­cego wej­ścia falowników
 • dwa bloki zasi­la­nia napędu, z któ­rych każdy zawiera dwa prze­kształt­niki AC/AC –  falow­niki trój­fa­zowe z tran­zy­sto­rami IGBT oraz prze­kształt­nik DC/DC do regu­la­cji siły hamo­wa­nia elektrodynamicznego
 • prze­twor­nica sta­tyczna o mocy 2 x 130 kW i napię­ciach wyj­ścio­wych 3 x 440 V AC, 60 Hz oraz 24 V DC
 • indy­wi­du­alny układ chło­dze­nia  cie­czą każ­dego z dwóch blo­ków zasilania

Obwody elek­tryczne niskiego napię­cia NN:

 • napię­cie stałe 24 V otrzy­my­wane z dodat­ko­wej łado­warki bate­rii zasi­la­nej z 3×440 V. Zasi­la­nie: obwo­dów ste­ro­wa­nia, wyłącz­nika szyb­kiego, układu ste­ro­wa­nia prze­kształt­ni­ków pomia­ro­wych, układu łado­wa­nia aku­mu­la­to­rów, urzą­dzeń na pul­pi­cie ste­row­ni­czym, ste­ro­wa­nia układu pneu­ma­tycz­nego, oświe­tle­nia wewnętrz­nego i zewnętrz­nego, wycie­ra­czek szyby przedniej
 • naj­wyż­szej klasy bate­ria aku­mu­la­to­rów o pojem­no­ści 335Ah, wyko­na­nie z tech­no­lo­gii włók­ni­stej FNC
 • brak zasi­la­nia w sieci trak­cyj­nej nie powo­duje wyłą­cze­nia oświe­tle­nia zewnętrz­nego przez  mini­mum 5 godzin. W sta­nie bez­czyn­no­ści sys­tem ste­ro­wa­nia wyłą­cza zbędne odbior­niki oszczę­dza­jąc ener­gię elektryczną

Ste­ro­wa­nie i dia­gno­styka lokomotywy:

 • Sys­tem ste­ro­wa­nia zre­ali­zo­wany w tech­nice mikroprocesorowej
 • ste­row­nik główny pojazdu w struk­tu­rze rozproszonej
 • ste­row­nik napędu
 • w każ­dej kabi­nie dwa nie­za­leżne panele do wyświe­tla­nia  para­me­trów jazdy i diagnostyki
 • reje­stra­tor zda­rzeń reali­zu­jący funk­cję prędkościomierza
 • moż­li­wość zabu­dowy sys­temu GPS prze­ka­zu­ją­cego dane diagnostyczne

Funk­cje:

 • nad­zór nad pracą lokomotywy
 • zada­wa­nie siły pociągowej
 • pełna auto­ma­ty­za­cja pro­cesu jazdy z utrzy­ma­niem pręd­ko­ści zada­nej przez maszynistę
 • pro­cesy roz­ru­chu i hamo­wa­nia kon­tro­lo­wane przez układ prze­ciw­po­śli­zgowy z indy­wi­du­al­nym dzia­ła­niem na każdy zestaw kołowy
 • ste­ro­wa­nie ukła­dem pneumatyki
 • regu­la­cja siły hamo­wa­nia elektrodynamicznego
 • pełna dia­gno­styka loko­mo­tywy z reje­stra­cją zdarzeń