Polityka bezpieczeństwa technicznego i utrzymania

Jako nadrzędny cel naszej działalności stawiamy zapewnienie bezpieczeństwa produkowanych, modernizowanych, serwisowanych i utrzymywanych pojazdów szynowych ich użytkownikom i uczestnikom systemu kolejowego.

Podejmowane działania związane z projektowaniem, rozwojem, produkcją i utrzymaniem pojazdów szynowych i ich podzespołów ukierunkowane są na dostarczanie wyrobów spełniających wymagany poziom bezpieczeństwa oraz ich ciągłe doskonalenie w celu poprawy osiąganych współczynników bezpieczeństwa. Gwarantujemy, że wszystkie nasze pojazdy kolejowe są utrzymywane zgodnie z zasadami systemu zarządzania utrzymaniem oraz obowiązującymi wymaganiami prawnymi.
W celu zapewnienia oczekiwanego poziomu bezpieczeństwa i usług utrzymania realizujemy następujące cele:

  • Bieżącą analizę projektowanych i stosowanych rozwiązań technicznych, technologicznych oraz wprowadzanie nowych technologii, innowacji, materiałów i surowców bezpiecznych w użyciu oraz przyjaznych dla środowiska,
  • Zapewnienie optymalnej konfiguracji technicznej i funkcjonalnej pojazdu z uwzględnieniem obowiązujących wymagań w zakresie ergonomii i dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz bezpieczeństwa,
  • Ciągły rozwój analiz RAMS oraz ich uwzględnienie w całym cyklu życia wyrobu,
  • Zapewnienie wysokiego standardu dokumentacji projektowej, technicznej i technologicznej oraz nadzoru nad dokumentacją utrzymaniową i jej aktualizację,
  • Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i świadomości pracowników poprzez zapewnienie okresowych szkoleń dotyczących wpływu ich pracy na jakość i bezpieczeństwo produktów, a także system zarządzania utrzymaniem pojazdów,
  • Dbanie o bezpieczeństwo pracowników realizujących procesy produkcji i utrzymania poprzez ciągłe polepszanie warunków i bezpieczeństwa pracy, standaryzację i optymalizację stanowisk pracy dla zwiększenia komfortu pracy oraz oczekiwanego poziomu jakości i efektywności produkcji i utrzymania,
  • Weryfikacja na stanowiskach badawczych jakości wyrobów oddawanych do użytku oraz ich ciągłe doskonalenie pod względem bezpieczeństwa użytkowania,
  • Stały nadzór nad sprawnością maszyn, urządzeń oraz sprzętem kontrolno-pomiarowym wykonywanie bieżących napraw oraz okresowych konserwacji,
  • Wykonywanie wszelkich czynności związanych z utrzymaniem pojazdów przez wykwalifikowany personel wyposażony w specjalistyczne narzędzia, oprogramowanie oraz przy użyciu materiałów najwyższej jakości oraz realizowanie przeglądów z dokumentacją utrzymania.

Niniejsza Polityka jest elementem strategii funkcjonowania naszej firmy, a każdy pracownik jest świadomy postawionych celów bezpieczeństwa oraz tego, jaki wpływ na bezpieczeństwo wyrobu i świadczonych usług utrzymania ma jego praca.

 

Polityka zgodna z zatwierdzoną przez Prezesa Zarządu wersją z dnia 23.11.2021 r.