6Dg

6Dg

W ramach moder­ni­za­cji ze sta­rej loko­mo­tywy pozo­sta­wia się jedy­nie ostoję, wózki z sil­ni­kami trak­cyj­nymi  i zbior­nik paliwa, które prze­cho­dzą naprawę główną. W opar­ciu o nową doku­men­ta­cję kon­struk­cyjną zabu­do­wane zostaje cał­ko­wi­cie nowe nad­wo­zie. W oma­wia­nych loko­mo­ty­wach zasto­so­wany został nowy agre­gat prą­do­twór­czy. Dotych­cza­sowy sil­nik a8c22 zastą­piony zostaje, 12-cylindrowym wyso­ko­pręż­nym sil­ni­kiem spa­li­no­wym C27 pro­duk­cji ame­ry­kań­skiej firmy Cater­pil­lar o mocy 708 kW (962 KM) połą­czo­nym przez ela­styczne sprzę­gło z zespo­łem prąd­nic syn­chro­nicz­nych (prąd­nica główna i pomoc­ni­cza). Zasto­so­wano mikro­pro­ce­so­rowe ste­ro­wa­nie i dia­gno­stykę loko­mo­tywy. Agre­gat prą­do­twór­czy wypo­sa­żono w nowo­cze­sną chłod­nicę sil­nika i powie­trza doła­do­wa­nego, cał­ko­wi­cie nowy układ dolo­towy i wyde­chowy. Powyż­sze roz­wią­za­nia wpły­nęły na zna­czące zre­du­ko­wa­nie zuży­cia paliwa i oleju sil­ni­ko­wego oraz zwięk­sze­nie nie­za­wod­no­ści pojazdu.

Loko­mo­tywy wypo­sa­żone są w nowo­cze­sny układ hamul­cowy z zasto­so­wa­niem zin­te­gro­wa­nej tablicy pneu­ma­tycz­nej, sprę­żarki śrubo­wej oraz sprę­ży­no­wego hamulca posto­jo­wego. Napędy pomoc­ni­cze (napęd wen­ty­la­to­rów sil­ni­ków trak­cyj­nych oraz napęd sprę­żarki) reali­zują sil­niki  asyn­chro­niczne zasi­lane z prąd­nicy pomoc­ni­czej poprzez falowniki.

Zasi­la­nie sil­ni­ków trak­cyj­nych reali­zuje prąd­nica trak­cyjna poprzez dio­dowy zespół prostowników.

Dla loko­mo­tywy zapro­jek­to­wano cał­ko­wi­cie nową kabinę maszy­ni­sty wypo­sa­żoną w dwa ergo­no­miczne sta­no­wi­ska maszy­ni­sty, wypo­sa­że­nie socjalne, pano­ra­miczne szyby czo­łowe (dzięki obni­żo­nym prze­dzia­łom maszy­no­wym), kli­ma­ty­za­cję i wydajne ogrze­wa­nie oraz kom­for­towe, regu­lo­wane i obro­towe fotele moco­wane na pro­wad­ni­cach do ścian bocz­nych, umoż­li­wia­jące cał­ko­wite scho­wa­nie pod pul­pit. Kabina posa­do­wiona jest na ostoi poprzez ele­menty metalowo-gumowe, które redu­kują jej drgania.

Nowo­cze­sna bryła i wnę­trze kabiny pojazdu odpo­wiada współ­cze­snym wyma­ga­niom wzor­nic­twa, ergo­no­mii i bez­pie­czeń­stwa, a zasto­so­wa­nie w kabi­nie szyby pano­ra­miczne zna­cząco popra­wiły widocz­ność szlaku. Loko­mo­tywy przy­sto­so­wane są do jed­no­oso­bo­wej obsługi trak­cyj­nej oraz mogą być wypo­sa­żone w układ ste­ro­wa­nia radiowego.

Nowo­cze­sne sys­temy ste­ro­wa­nia i zasilania:

 • mikro­pro­ce­so­rowe ste­ro­wa­nie lokomotywy;
 • dia­gno­styka pokła­dowa na panelu operatorskim;
 • zespół prąd­nic syn­chro­nicz­nych, zapro­jek­to­wany do pracy cią­głej (s1 – zgod­nie z normą IEC 349);
 • prze­kład­nia elek­tryczna loko­mo­tywy: prąd prze­mienny – prąd stały;
 • falow­nik do napędu urzą­dzeń pomocniczych;
 • sil­niki asyn­chro­niczne, słu­żące jako napędy urzą­dzeń pomocniczych;
 • sil­niki trak­cyjne LSa 430, zasi­lane z prąd­nicy głów­nej syn­chro­nicz­nej za pośred­nic­twem pro­stow­nika diodowego;

Wyż­szy kom­fort pracy maszynisty:

 • dwa pul­pity maszy­ni­sty, po jed­nym dla każ­dego kie­runku jazdy;
 • dia­gno­styka loko­mo­tywy na moni­to­rze operatorskim;
 • szyb­ko­ścio­mierz elek­tro­niczny z reje­stra­to­rem zdarzeń;
 • poprawa widocz­no­ści przez zmniej­sze­nie wyso­ko­ści prze­dzia­łów maszynowych;
 • eli­mi­na­cja drgań kabiny maszy­ni­sty poprzez zasto­so­wa­nie amor­ty­za­to­rów metalowo-gumowych;
 • zwięk­sze­nie powierzchni użyt­ko­wej kabiny;
 • kli­ma­ty­za­cja kabiny i ogrze­wane szyby czołowe;
 • wej­ście do kabiny z pomostów;
 • część socjalna wypo­sa­żona w szafkę ubra­niową, lodówkę, umy­walkę i kuchenkę.

Tech­no­lo­gie przy­ja­zne środowisku

Zasto­so­wa­nie nowo­cze­snych roz­wią­zań pozwo­liło na zmniej­sze­nie zuży­cia paliwa i oleju, ogra­ni­cza­jąc emi­sję zanie­czysz­czeń do środo­wi­ska naturalnego.