Aktualności

Polski Gepard dla Newagu

NEWAG S.A. obok CCC i LPP to wg ran­kingu „Wprost” naj­szyb­ciej roz­wi­ja­jąca się pol­ska firma. 16.czerwca 2015 pod­czas gali tygo­dnika „200 Naj­więk­szych pol­skich firm” Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes Zarządu Spółki, ode­brał Pol­skiego Geparda.

Na pod­sta­wie ran­kingu 200 naj­więk­szych firm z pol­skim kapi­ta­łem tygo­dnik „Wprost” przy­go­to­wał zesta­wie­nie naj­szyb­ciej roz­wi­ja­ją­cych się przed­się­biorstw. Auto­rzy ran­kingu spraw­dzili, w jakim tem­pie rosły przy­chody firm, ile pie­nię­dzy prze­zna­czyły na inwe­sty­cje i jaka jest efek­tyw­ność ich dzia­łal­no­ści. Listę zdo­mi­no­wały przed­się­bior­stwa pry­watne. Do pięć­dzie­siątki Pol­skich Gepar­dów z głów­nego ran­kingu dostały się 42 takie firmy i tylko 8 pań­stwo­wych. Pro­por­cjo­nal­nie do liczby przed­się­biorstw w ran­kingu głów­nym do ścisłej czo­łówki tra­fiło zatem 26 proc. spółek pry­wat­nych i 22 proc. pań­stwo­wych. W takim uję­ciu te rela­cje są już nieco korzyst­niej­sze dla spółek Skarbu Pań­stwa. Ale już tempo roz­woju zde­cy­do­wa­nie wyróż­nia te zarzą­dzane przez pol­ski kapi­tał pry­watny. W więk­szo­ści są też dużo bar­dziej efek­tywne niż pań­stwowe molo­chy. Dość powie­dzieć, że w pierw­szej dzie­siątce ran­kingu jest tylko jedna firma kon­tro­lo­wana przez pań­stwo – mono­po­li­sta na rynku drewna Lasy Państwowe.

Zasady ran­kingu:
Prze­ana­li­zo­wane zostało 200 naj­więk­szych pod wzglę­dem przy­cho­dów firm w Pol­sce. Na pod­sta­wie para­me­trów finan­so­wych wybrano 50 naj­lep­szych.
W ran­kingu uwzględ­niano:
– wiel­kość przy­cho­dów oraz ich dyna­mikę w uję­ciu nomi­nal­nym i pro­cen­to­wym
– war­tość spółki (dla firm GPW wycena z 7 maja 2014 r., dla pozo­sta­łych wycena na pod­sta­wie ana­lizy porów­naw­czej) oraz dyna­mikę
– wskaź­nik stopy zwrotu z kapi­ta­łów wła­snych (ROE)
– wskaź­nik ren­tow­no­ści netto
– poziom nakła­dów inwe­sty­cyj­nych
Za każdy z para­me­trów spółka otrzy­my­wała okre­śloną liczbę punk­tów. W sumie do zdo­by­cia było mak­sy­mal­nie 100 pkt.

Polskie Gepardy

Wprost z rankingiem 200 największych firm