Aktualności

Lokomotywy spalinowe LOTOS Kolej będą modernizowane w Newagu

Na zle­ce­nie LOTOS Kolej, Newag  zmo­der­ni­zuje loko­mo­tywy SM42 do typu 6Dg. Jest to pierw­sza moder­ni­za­cja loko­mo­tyw spa­li­no­wych jaką nowo­są­decka firma wykona dla tego prze­woź­nika. Dotych­czas LOTOS użyt­ko­wał loko­mo­tywy 6Dg w for­mie dzierżawy.

Dnia 9 kwiet­nia 2014 roku LOTOS Kolej  i NEWAG S.A. pod­pi­sały umowę na moder­ni­za­cję 3 loko­mo­tyw spa­li­no­wych SM42. W umo­wie zawarto opcję  roz­sze­rze­nia przed­miotu zamó­wie­nia do 11 sztuk łącznie. Decyzję o ewen­tu­al­nej moder­ni­za­cji kolej­nych  loko­mo­tyw prze­woź­nik będzie podej­mo­wał do 31 marca każ­dego roku.
Pierw­sze trzy zmo­der­ni­zo­wane 6Dg wrócą do zama­wia­ją­cego w lipcu 2014 roku, kolejne w miarę skła­da­nych dodat­ko­wych zamó­wień, naj­póź­niej do końca 2018.

O wybo­rze oferty decy­do­wała cena (55%), doświad­cze­nie (15%), koszt wyko­na­nia prze­glą­dów (15%), jed­nost­kowe zuży­cie paliwa (10%) i gwa­ran­cja (5%). Po nego­cja­cjach indy­wi­du­al­nych wybrano ofertę  Newagu.

Zobacz lokomotywę SM42 zmodernizowaną do typu 6Dg