Aktualności

Kolejny szynobus dla Kolei Mazowieckich

Jesz­cze w tym roku na mazo­wiec­kie tory wyje­dzie nowy spa­li­nowy zespół trak­cyjny w bar­wach Kolei Mazo­wiec­kich. Umowa na dostawę kolej­nego dwu­czło­no­wego 222M pod­pi­sana została 16.06.2015 przez mar­szałka woje­wódz­twa mazo­wiec­kiego Adama Stru­zika i wice­mar­szałka Leszka Rusz­czyka oraz pre­zesa firmy NEWAG S.A. Zbi­gniewa Konieczka.

Nowo­cze­sny, kli­ma­ty­zo­wany pojazd, wypo­sa­żony jest w moni­to­ring i w pełni przy­sto­so­wany do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych. Dostar­czony zosta­nie w grud­niu br. Znaj­dzie się w nim 125 miejsc sie­dzą­cych w tym 6 uchyl­nych oraz 140 miejsc sto­ją­cych.
– Kom­fort i bez­pie­czeń­stwo jazdy to ocze­ki­wa­nia, z któ­rych w Newagu uczy­ni­li­śmy naj­wyż­szy prio­ry­tet. W dwu­czło­no­wym spa­li­no­wym zespole trak­cyj­nym, który jesz­cze w tym roku prze­ka­żemy Kole­jom Mazo­wiec­kim, zasto­so­wane zostaną naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia tech­niczne – powie­dział Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes NEWAG S.A. – Pojazd, co warto pod­kre­ślić, speł­niać będzie cztery sce­na­riu­sze zde­rze­niowe, gwa­ran­tu­jąc tym samym naj­wyż­sze stan­dardy bez­pie­czeń­stwa – dodał.

– Nowe szy­no­busy to przede wszyst­kim dobra wia­do­mość dla pasa­że­rów Kolei Mazo­wiec­kich. Nowo­cze­sne, kli­ma­ty­zo­wane pojazdypopra­wią kom­fort podró­żo­wa­nia, a ich wyjazd na trasę znacz­nie usprawni ruch i skróci czas prze­jazdu – pod­kre­śla mar­sza­łek Adam Stru­zik. – Wła­śnie dla­tego co roku inwe­stu­jemy w nowy tabor dla KM. Do 2024 r. pla­nu­jemy wraz ze spółką na nowy tabor, moder­ni­za­cję sta­rego i roz­bu­dowę zaple­cza tech­nicz­nego prze­zna­czyć ok. 2,7 mld zł.

Pojazd będzie kur­so­wał na odcinku Tłuszcz – War­szawa – Cze­rem­cha. To już drugi w tabo­rze Kolei Mazo­wiec­kich dwu­czło­nowy szy­no­bus dostar­czony przez Newag. Pierw­szy jeź­dzi po mazo­wiec­kich torach już od pół­tora roku.

– Zawsze pod­kre­ślam, że zakup takich pojaz­dów, jak szy­no­busy – pojaz­dów mniej­szych, dedy­ko­wa­nych podróż­nym, któ­rzy zamiesz­kują nieco odle­glej­sze tereny Mazow­sza, gdzie ruch kole­jowy odbywa się z nieco mniej­szą czę­sto­tli­wo­ścią – jest tak samo ważny, jak zakup taboru prze­zna­czo­nego do poru­sza­nia się w samej aglo­me­ra­cji. Naszym decy­zjom przy­świeca bowiem tro­ska o wszyst­kich podróż­nych, ponie­waż każdy z nich jest dla nas tak samo ważny – powie­dział Cze­sław Sulima, czło­nek zarządu, dyrek­tor eks­plo­ata­cyjny Kolei Mazowieckich.

Rów­no­le­gle pod­pi­sana została umowa na dostawę jed­no­czło­no­wego SZT jaki dla Kolei Mazo­wiec­kich wypro­du­kuje PESA S.A.
Koszt zakupu obu pojaz­dów to bli­sko 19,3 mln zł. Środki na ten cel pocho­dzić będą z rezerwy celo­wej budżetu pań­stwa – 7,3 mln zł, Fun­du­szu Kole­jo­wego – 7,9 mln zł oraz budżetu samo­rządu woje­wódz­twa mazo­wiec­kiego – 4,1 mln zł.

Spalinowy Zespół Trakcyjny 222M