222M

222M

Dwu­czło­nowy spa­li­nowy zespół trak­cyjny odbiega stan­dar­dem od star­szych tego typu pojaz­dów, które domi­nują na pol­skich torach. Ma wygodne, czę­ściowo nisko­po­dło­gowe, funk­cjo­nalne i w pełni kli­ma­ty­zo­wane wnę­trze przy­sto­so­wane dla osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się.

Nowo­cze­sne, jed­no­sta­no­wi­skowe kabiny ste­row­ni­cze wypo­sa­żone w ergo­no­miczny pul­pit ste­row­ni­czy z kom­for­to­wym fote­lem i regu­lo­wa­nym pod­nóż­kiem zebrały bar­dzo pochlebne opi­nie maszynistów. Kabiny posia­dają  nie­za­leżne drzwi zewnętrzne. Ich wnę­trze jest kli­ma­ty­zo­wane oraz wypo­sa­żone w wydajne ogrzewanie.

Zespół trak­cyjny speł­nia normy emi­sji spa­lin Stage IIIB. Pomie­ści około 270 pasa­że­rów. Można nim podró­żo­wać z mak­sy­malną pręd­ko­ścią 130 km/h.

Rozwiązania konstrukcyjne:

 • Dwa nowo­cze­sne zespoły napę­dowe o mocy 390 kW speł­nia­jące normę emi­sji Stage IIIB oraz auto­ma­tyczna prze­kład­nia hydro­me­cha­niczna z retarderem
 • Drzwi pasa­żer­skie odskokowo-przesuwne z napę­dem elek­trycz­nym o prze­świ­cie  1300mm
 • Dwu­stre­fowa kli­ma­ty­za­cja prze­strzeni pasa­żer­skiej i kabiny maszynisty
 • Ogrze­wa­nie nawiewneToa­leta z obie­giem zamknię­tym, zgodna z TSI PRMElek­tro­niczny sys­tem ste­ro­wa­nia i diagnostyki
 • Nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej oraz monitoringu

Normy i standardy:

Jako pro­du­cent pojaz­dów szy­no­wych, Newag przy­wią­zuje szcze­gólną uwagę do bez­pie­czeń­stwa podróż­nych. Pro­dukt został zapro­jek­to­wany zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi stan­dar­dami i normami:

 • Kate­go­ria wytrzy­ma­ło­ściowa pojazdu — PII wg EN 12663
 • Odpor­ność zde­rze­niowa pojazdu – zgod­nie z EN 15227
 • Speł­nie­nie wszyst­kich 4 sce­na­riu­szy zde­rze­nio­wych C1
 • Wypo­sa­że­nie pojazdu wyko­nane z mate­ria­łów speł­nia­ją­cych wyma­ga­nia poża­rowe normy PN-K 02511
 • Pojazd wypo­sa­żony w sygna­li­za­cję pożarową

Kabina maszynisty:

 • Osobne drzwi do kabiny maszy­ni­sty po obu stro­nach pojazdu
 • Ergo­no­miczny pul­pit  z nowo­cze­snym wyposażeniem
 • Kom­for­towy fotel z regu­lo­wa­nym podnóżkiem
 • Kli­ma­ty­za­cja
 • Zamy­kana szafka na rze­czy oso­bi­ste i dodat­kowe wypo­sa­że­nie socjalne
 • Gniazda elek­tryczne 230V
 • Wydajne ogrze­wa­nie z nadmu­chem na strefę nóg
 • Oświe­tle­nie LED pul­pitu i kabiny z płynną regulacją
 • Rolety prze­ciw­sło­neczne we wszyst­kich oknach

Pierw­szy spa­li­nowy zespół trak­cyjny nowej gene­ra­cji (222M) wypro­du­ko­wany został  dla Kolei Mazowieckich.