Aktualności

Kolejne udane testy Dragona

Zgod­nie z pier­wot­nymi zało­że­niami, pierw­sza z pię­ciu loko­mo­tyw zamó­wio­nych przez LOTOS Kolej pod­dana została testom. DRAGON spraw­dzany był pod kątem wyko­rzy­sty­wa­nia do pro­wa­dze­nia pocią­gów o dużej masie, na tra­sie  o róż­no­rod­nych para­me­trach tech­nicz­nych. Loko­mo­tywa  testo­wana była na odcinku Jaszczów-Świerże w dniach 7–10.02.2014. Oby­dwie próby wypa­dły bar­dzo pomyśl­nie dla Dra­gona.
Loko­mo­tywa star­tu­jąc z pręd­ko­ści 0km/h (z postoju) bez pro­blemu poko­nała wznie­sie­nie o nachy­le­niu 10 ‰  cią­gnąc skład o masie cał­ko­wi­tej pra­wie 4000 ton.

„Loko­mo­tywa ruszyła i przy nie­sta­bil­nym napię­ciu, bez koniecz­no­ści uży­cia pia­sko­wa­nia, roz­pę­dziła się do 25km/h” – powie­dział maszy­ni­sta pro­wa­dzący loko­mo­tywę, Michał Śnie­żek.
Maszy­ni­sta wysoko oce­nił bar­dzo dobre para­me­try loko­mo­tywy, kon­trolę trak­cji, oraz pro­stotę obsługi.
„W tej loko­mo­ty­wie naj­bar­dziej podoba mi się to, że wszyst­kie prze­łącz­niki i przy­ci­ski są dosłow­nie pod ręką” — dodał.

Dra­gon to pierw­sza od ok. 30 lat loko­mo­tywa elek­tryczna pol­skiej kon­struk­cji, oraz jedyny na pol­skim rynku sze­ścio­osiowy pojazd trak­cyjny dosto­so­wany do cią­gnię­cia cięż­kich skła­dów towa­ro­wych. Wyróż­nia się siłą, bez­pie­czeń­stwem, atrak­cyjną ceną, eko­no­mią użyt­ko­wa­nia, boga­tym wypo­sa­że­niem, naj­now­szymi dostęp­nymi tech­no­lo­giami, dosto­so­wa­niem do pol­skich warun­ków trak­cyj­nych i wyso­kim kom­for­tem pracy maszynisty.

Więcej