DRAGON

DRAGON

Jed­no­sys­te­mowa loko­mo­tywa elek­tryczna DRAGON to pierw­szy pojazd trak­cyjny z plat­formy sze­ścio­osio­wych loko­mo­tyw, w szcze­gól­no­ści dosto­so­wany do pol­skiego rynku. Cha­rak­te­ry­zuje się siłą, bez­pie­czeń­stwem, atrak­cyjną ceną, eko­no­mią użyt­ko­wa­nia, boga­tym wypo­sa­że­niem oraz przede wszyst­kim bezawaryjnością.

Głów­nym atu­tem Dra­gona jest bar­dzo wysoka siła pocią­gowa o war­to­ści do 374 kN, która w połą­cze­niu z masą loko­mo­tywy wyno­szącą 119 t, nowo­cze­snym sys­te­mem anty­po­śli­zgo­wym  oraz indy­wi­du­al­nym napę­dem na każdą oś, pozwala na pro­wa­dze­nie cięż­kich skła­dów towa­ro­wych. Nacisk na oś poni­żej 20t oraz spe­cjal­nie zapro­jek­to­wane zawie­sze­nie powo­dują, że Dra­gon jest dosko­nale przy­sto­so­wany do trud­nych warun­ków użyt­ko­wa­nia i bar­dzo dobrze spraw­dza się w pol­skich realiach.
Napęd Dra­gona sta­no­wią sil­niki asyn­chro­niczne zasi­lane przez prze­kształt­niki wyko­nane w tech­no­lo­gii IGBT. Kon­struk­cja loko­mo­tywy jest modu­łowa, co pozwala na dosto­so­wa­nie para­me­trów do indy­wi­du­al­nych potrzeb odbior­ców, m.in. zwięk­sze­nie siły napę­do­wej do 450 kN (opcja MAX LOAD), dosto­so­wa­nie loko­mo­tywy do zasi­la­nia 25 kV/15kV AC czy dopo­sa­że­nie loko­mo­tywy w dodat­kowy napęd spa­li­nowy (opcja „DUAL POWER”).

Pro­jek­tu­jąc loko­mo­tywę zadbano o bez­pie­czeń­stwo i wysoki kom­fort pracy maszy­ni­sty, zapew­nia­jąc ergo­no­miczną orga­ni­za­cję kabiny i pul­pitu, dwu­funk­cyjną kli­ma­ty­za­cję, sys­tem kamer, klatkę bez­pie­czeń­stwa oraz kon­struk­cję antic­lim­bing chro­niącą obsługę w przy­padku zderzenia.

Dra­gon wypo­sa­żony jest w mikro­pro­ce­so­rowe sys­temy: ste­ro­wa­nia — dosto­so­wu­jący tryb dzia­ła­nia do zmie­nia­ją­cych się warun­ków, dia­gno­styki pokła­do­wej z pełną infor­ma­cją wizu­alną i modu­łem reje­stra­cji danych — uła­twia­jący loka­li­za­cję lub pre­dyk­cję ew. uszko­dzeń oraz przeciwpoślizgowy.

Nowo­cze­sny sys­tem pro­duk­cyjny oraz wyso­kie stan­dardy jako­ściowe NEWAG Gli­wice S.A.  potwier­dzone cer­ty­fi­ka­tami m.in. Mię­dzy­na­ro­do­wego Stan­dardu Prze­my­słu Kole­jo­wego IRIS (dzia­łal­ność pro­duk­cyjna, pro­jek­towa, roz­woju i utrzy­ma­nia dla loko­mo­tyw) i PN-EN ISO 9001:2009, gwa­ran­tują naj­wyż­szą euro­pej­ską jakość Dragona.

Pod­sta­wowe cechy:

 • para­me­try tech­niczne dosto­so­wane do potrzeb użytkowników
 • pro­wa­dze­nie cięż­kich skła­dów towarowych
 • pro­wa­dze­nie rów­nież po torach niż­szych kategorii
 • napęd asyn­chro­niczny
 • sys­tem dia­gno­styki pokła­do­wej z pełną infor­ma­cją wizu­alną i modu­łem reje­stra­cji danych
 • zasi­la­nie przez prze­kształt­niki zbu­do­wane z wyko­rzy­sta­niem tech­no­lo­gii IGBT
 • inte­li­gentny sys­tem zarzą­dza­nia energią
 • wysoki wskaź­nik dostęp­no­ści technicznej
 • dosto­so­wa­nie do zabu­dowy urzą­dzeń ERTMS i GSM-R
 • naj­wyż­szy poziom bezpieczeństwa
 • wysoki  kom­fort pracy maszynisty
 • sys­tem kamerbogate wypo­sa­że­nie
 • dba­łość o ochronę środowiska
 • atrak­cyjna cena
 • eko­no­mika użytkowania

Wózki:

 • dwa wózki trzy­osiowe w ukła­dzie Co’Co’ z napę­dem indy­wi­du­al­nym na każdą oś
 • ramy o spa­wa­nej kon­struk­cji skrzyn­ko­wej, zamkniętej
 • prze­nie­sie­nie siły trak­cyj­nej i cię­gło sprzę­ga­jące wózek z pudłem

Zespół napę­dowy:

 • koła mono­blo­kowe o nomi­nal­nej śred­nicy tocz­nej 1250 mm
 • tar­cze hamul­cowe moco­wane po obu stro­nach koła
 • sil­niki trak­cyjne asyn­chro­niczne klat­kowe o mocy 834 kW każdy
 • prze­kład­nia o zębach skośny
 • chmaź­nice: łoży­ska stoż­kowe, czuj­niki pręd­ko­ści i temperatury

Układ odsprę­ży­no­wa­nia:

 • pierw­szego stop­nia: dwa zespoły sprę­żyn zwo­jo­wych osa­dzo­nych bez­po­śred­nio po obu stronach
 • maź­nicy zestawu kołowego
 • dru­giego stop­nia: zespół wiel­ko­ga­ba­ry­to­wych sprę­żyn spi­ral­nych typu „flexicoil”
 • amor­ty­za­tory hydrau­liczne do tłu­mie­nia drgań

Pudło loko­mo­tywy:

 • samo­no­śna kon­struk­cja spawana
 • strefy kon­tro­lo­wa­nego zgniotu
 • klatka bez­pie­czeń­stwa kabiny maszynisty
 • sys­tem antyclimbing
 • budowa modu­łowa
 • trzy sek­cje dachu umoż­li­wia­jące łatwy dostęp do prze­działu maszynowego
 • ergo­no­miczna, dwu­oso­bowa kabina lokomotywy
 • dwu­mo­du­łowy układ klimatyzacji
 • cztery kamery dzia­ła­jące jak lusterka wsteczne
 • dwie kamery prze­ka­zu­jące obraz haków cię­gło­wych i sprzę­gów śrubowych
 • nowo­cze­sny sys­tem detek­cji i gasze­nia pożaru
 • moż­li­wość wypo­sa­że­nia w kabinę WC dzia­ła­jącą w ukła­dzie zamkniętym

Obwody elek­tryczne wyso­kiego napię­cia WN:

 • dwa połów­kowe odbie­raki prądu z wła­snym ukła­dem ADD
 • nie­za­wodny  Wyłącz­nik Szybki
 • dwa bloki zasi­la­nia napędu
 • indy­wi­du­alny układ chło­dze­nia  cie­czą każ­dego z dwóch blo­ków zasilania

Obwody elek­tryczne niskiego napię­cia NN:

 • wszyst­kie bloki prze­kształt­ni­ków trak­cyj­nych wypo­sa­żone w moduł zasi­la­jący obwody pomoc­ni­cze. Jeden moduł wyko­rzy­sty­wany w cza­sie pracy loko­mo­tywy, drugi rezer­wowy. Napię­cie wyj­ściowe zasi­la­jące obwody pomoc­ni­cze 3x400V.
 • napię­cie stałe 110V otrzy­my­wane z dodat­ko­wej łado­warki bate­rii zasi­la­nej z 3x400V
 • napię­cie 24V otrzy­my­wane z wyso­kiej klasy prze­twor­nic DC/DC
 • naj­wyż­szej klasy bate­ria aku­mu­la­to­rów o pojem­no­ści 100Ah, wyko­na­nie z tech­no­lo­gii włók­ni­stej FNC

Ste­ro­wa­nie i dia­gno­styka lokomotywy:

 • Sys­tem ste­ro­wa­nia zre­ali­zo­wany w tech­nice mikroprocesorowej
 • ste­row­nik główny pojazdu w struk­tu­rze rozproszonej
 • w każ­dej kabi­nie dwa nie­za­leżne panele do wyświe­tla­nia  para­me­trów jazdy i diagnostyki
 • reje­stra­tor zda­rzeń reali­zu­jący funk­cję prędkościomierza
 • moż­li­wość zabu­dowy sys­temu GPS prze­ka­zu­ją­cego dane diagnostyczne
 • nad­zór nad pracą lokomotywyzada­wa­nie siły pociągowej
 • auto­ma­ty­za­cja pro­cesu jazdy z utrzy­ma­niem pręd­ko­ści zada­nej przez maszynistę
 • kon­trola pole­ceń wyda­wa­nych przez maszy­ni­stę poprzez panel operatorski
 • pro­cesy roz­ru­chu i hamo­wa­nia kon­tro­lo­wane przez układ
 • ste­ro­wa­nie ukła­dem pneumatyki
 • pełna dia­gno­styka loko­mo­tywy z reje­stra­cją zdarzeń