Ład korporacyjny

Infor­ma­cja o tre­ści obo­wią­zu­ją­cej w spółce reguły doty­czą­cej zmie­nia­nia pod­miotu upraw­nio­nego do bada­nia spra­woz­dań finan­so­wych lub infor­ma­cję o braku takiej reguły

Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 10 lat.

Oświad­cze­nie o udziale kobiet i męż­czyzn w Zarzą­dzie i Radzie Nad­zor­czej w latach 2013 – 2014

Na pod­sta­wie pkt. II 1.2a) Dobry Prak­tyk Spółka infor­muje, że udział kobiet i męż­czyzn w Zarzą­dzie oraz Radzie Nad­zor­czej w latach 2013–2014 przed­sta­wiał się następująco:

1) Zarząd: we wska­za­nym okre­sie w skład Zarządu wcho­dzili wyłącz­nie męż­czyźni;
2) Rada Nad­zor­cza:
1 stycz­nia 2013 roku – 25 listo­pada 2013 roku: 2 kobiety i męż­czy­zna w trzy­oso­bo­wej RN;
26 listo­pada 2013 roku – IV kwar­tał 2014 roku: 2 kobiety i 3 męż­czyzn w pię­cio­oso­bo­wej RN.

Oświad­cze­nie o udziale kobiet i męż­czyzn w Zarzą­dzie i Radzie Nad­zor­czej w latach 2014 – 2015

Na pod­sta­wie pkt. II 1.2a) Dobry Prak­tyk Spółka infor­muje, że udział kobiet i męż­czyzn w Zarzą­dzie oraz Radzie Nad­zor­czej w latach 2014–2015 przed­sta­wiał się następująco:

1) Zarząd: we wska­za­nym okre­sie w skład Zarządu wcho­dzili wyłącz­nie męż­czyźni;
2) Rada Nadzorcza: 2 kobiety i 3 męż­czyzn w pię­cio­oso­bo­wej RN.