Aktualności

DRAGON już w LOTOS Kolej

Pierw­sza z pię­ciu zamó­wio­nych przez LOTOS Kolej loko­mo­tyw DRAGON została dzi­siaj uro­czy­ście prze­ka­zana do eks­plo­ata­cji i o 13.00 wyru­szyła w swoją pierw­szą trasę z Gdańska-Olszynki do Zduń­skiej Woli-Karsznicy.

DRAGON to nowo­cze­sna i zara­zem pierw­sza od około 25 lat sze­ścio­osiowa loko­mo­tywa elek­tryczna, jaką wypro­du­ko­wano w Polsce. Największym atu­tem tej loko­mo­tywy jest moż­li­wość pro­wa­dze­nia pocią­gów o dużej masie, nawet 5000 ton, na tra­sach o róż­no­rod­nych para­me­trach tech­nicz­nych. Dla porów­na­nia loko­mo­tywy czte­ro­osiowe są w sta­nie ucią­gnąć składy o masie ok. 3,2 tys. ton (wer­sja elek­tryczna) i 2,6 tys. ton (wer­sja spalinowa).

„LOTOS Kolej to naj­no­wo­cze­śniej­szy prze­woź­nik kole­jowy w Pol­sce” –pod­kre­śla Hen­ryk Gruca, pre­zes LOTOS Kolej. – „Aby zapew­nić dyna­miczny roz­wój spółce, na nie­zwy­kle kon­ku­ren­cyj­nym rynku, musimy stale inwe­sto­wać, przede wszyst­kim w tabor. Cie­szę się, że LOTOS Kolej wybie­ra­jąc naj­now­sze loko­mo­tywy do eks­plo­ata­cji może korzy­stać z ofert pol­skich pro­du­cen­tów, repre­zen­tu­ją­cych naj­wyż­szą jakość na świa­to­wym poziomie”.

 „DRAGON prze­zna­czony jest do obsługi tras dale­ko­bież­nych, trud­nych i wyma­ga­ją­cych – mówi Bar­tosz Krze­miń­ski, Pre­zes Zarządu NEWAG Gli­wice S.A. – Prze­pro­wa­dzone przez nas testy potwier­dziły, że loko­mo­tywa z postoju potrafi poko­nać wznie­sie­nie o nachy­le­niu 10 prom. pro­wa­dząc pociąg o masie 4 000 ton” – dodaje

W 2011 r. LOTOS Kolej, w ramach tzw. eks­plo­ata­cji nad­zo­ro­wa­nej, testo­wała loko­mo­tywę DRAGON. Eks­plo­ata­cja potwier­dziła dobre para­me­try pojazdu. W 2012 r., pod­czas tar­gów Inno­Trans w Ber­li­nie, LOTOS Kolej i ówcze­sny ZNLE Gli­wice zawarły umowę na dostawę 5 loko­mo­tyw tego typu. Kolejne cztery prze­ka­zane zostaną do 15 maja 2014.

DRAGON to pierw­sza taka loko­mo­tywa skon­stru­owana od pod­staw w NEWAG Gli­wice. Prze­zna­czona jest do pro­wa­dze­nia pocią­gów towa­ro­wych o masie do 5000 ton, z pręd­ko­ścią do 120 km/h. Loko­mo­tywa   przy­sto­so­wana jest do eks­plo­ata­cji przy zasi­la­niu 3kV DC.  Cha­rak­te­ry­zuje się zna­ko­mi­tymi zdol­no­ściami trak­cyj­nymi, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu naci­sków na oś poni­żej 20 ton. Maszy­ni­ści pro­wa­dzący loko­mo­tywę pod­czas testów  wyra­żają się o niej z entu­zja­zmem.
Do pro­duk­cji DRAGONA wyko­rzy­stano naj­now­sze, dostępne w branży kole­jo­wej, jedne z naj­lep­szych na świe­cie, tech­no­lo­gie. Zasto­so­wa­nie budowy modu­ło­wej pozwala na szybką zmianę kon­fi­gu­ra­cji loko­mo­tywy i przy­sto­so­wa­nie jej do odmien­nych wyma­gań eks­plo­ata­cyj­nych klienta.

O Dragonie