Aktualności

Pięć GRIFFINÓW dla LOTOS Kolej

W sie­dzi­bie LOTOS Kolej w Gdań­sku pod­pi­sano dziś umowę pomię­dzy NEWAG S.A. a LOTOS Kolej na dostawę pię­ciu czte­ro­osio­wych loko­mo­tyw GRIFFIN E4DCU-DP.  

Umowa prze­wi­duje dzier­żawę przez LOTOS Kolej 5 loko­mo­tyw wraz z ich utrzy­ma­niem na  okres sied­miu lat z opcją prze­dłu­że­nia. Reali­za­cja dostaw wszyst­kich loko­mo­tyw do LOTOS Kolej nastąpi w 2017 roku. Umowa zawiera rów­nież opcję pozy­ska­nia przez LOTOS Kolej kolej­nych loko­mo­tyw elek­trycz­nych wypro­du­ko­wa­nych przez NEWAG S.A. w ter­mi­nie późniejszym.

Pojazdy prze­zna­czone dla LOTOS Kolej to uni­wer­salne loko­mo­tywy elek­tryczne o mocy 5,6MW w pełni dosto­so­wane do pol­skiej infra­struk­tury kole­jo­wej.  Loko­mo­tywy będą zbu­do­wane na bazie plat­formy GRIFFIN i  zostaną wypo­sa­żone dodat­kowo w spa­li­nowy moduł dojaz­dowy DUAL POWER o mocy 350 kW.

– Jeste­śmy bar­dzo zado­wo­leni z faktu, że po raz kolejny LOTOS Kolej obda­rza nas zaufa­niem decy­du­jąc się na włą­cze­nie do swo­jej floty następ­nego typu loko­mo­tyw pro­du­ko­wa­nych przez naszą firmę. Jest to jed­no­cze­śnie pierw­sze zamó­wie­nie na  pojazdy z rodziny czte­ro­osio­wych loko­mo­tyw GRIFFIN. Jeste­śmy prze­ko­nani, że podob­nie jak to się stało w przy­padku DRA­GONa, rów­nież te loko­mo­tywy, dzięki naj­wyż­szym moż­li­wym do osią­gnię­cia przez loko­mo­tywy czte­ro­osiowe para­me­trom trak­cyj­nym, wyso­kim wskaź­ni­kom dostęp­no­ści oraz kon­ku­ren­cyj­nym kosz­tom pozy­ska­nia i eks­plo­ata­cji w spo­sób zna­czący przy­czy­nią się poprawy efek­tyw­no­ści ope­ra­cyj­nej LOTOS Kolej – mówi Bar­tosz Krze­miń­ski, Wice­pre­zes Newag S.A.

– LOTOS Kolej, to naj­no­wo­cze­śniej­szy prze­woź­nik na pol­skich torach, który nie zwal­nia tempa – pod­kre­śla Hen­ryk Gruca, pre­zes LOTOS Kolej – Dzięki loko­mo­ty­wom GRIFFIN będziemy w sta­nie jesz­cze efek­tyw­niej świad­czyć prze­wozy kole­jowe z korzy­ścią dla naszych obec­nych i przy­szłych klien­tów. Przed pod­ję­ciem osta­tecz­nej decy­zji LOTOS Kolej testo­wał kilka mie­sięcy loko­mo­tywę Grif­fin E4MSU.  Pozy­tywne wyniki  tych testów przy­czy­niło się do zawar­cia dzi­siej­szej umowy.

– Roz­wój loko­mo­tyw 4-osiowych GRIFFIN jako jed­nej z dwóch klu­czo­wych plat­form loko­mo­tyw elek­trycz­nych w port­fo­lio pro­duk­to­wym NEWAG S.A. jest jed­nym z prio­ry­te­to­wych dzia­łań firmy w naj­bliż­szym cza­sie. Na początku tego roku GRIFFIN E4MSU jako pierw­sza pol­ska loko­mo­tywa otrzy­mała cer­ty­fi­katy zgod­no­ści z Tech­nicz­nymi Spe­cy­fi­ka­cjami Inte­ro­pe­ra­cyj­no­ści (TSI). Dzi­siaj pod­pi­sana umowa spo­wo­duje, że już w 2017 roku NEWAG jako pierw­szy pro­du­cent w Euro­pie będzie repre­zen­to­wany na szla­kach kole­jo­wych przez dwie seryj­nie pro­du­ko­wane, nowo­cze­sne plat­formy loko­mo­tyw elek­trycz­nych wypo­sa­żone w spa­li­nowe moduły dojaz­dowe, które w znaczny spo­sób popra­wiają ela­stycz­ność ope­ra­cyjną prze­woź­ni­ków kole­jo­wych, a tym samym ich kon­ku­ren­cyj­ność – mówi Maciej Duczyń­ski, Wice­pre­zes Newag S.A.

Przy­po­mnijmy, że od początku 2014 roku LOTOS Kolej eks­plo­atuje inne loko­mo­tywy elek­tryczne pro­du­ko­wane przez NEWAG S.A. Są to 6-cio osiowe loko­mo­tywy DRAGON E6ACT dedy­ko­wane dla cięż­kich skła­dów towa­ro­wych. Średni wskaź­nik nie­za­wod­no­ści dla tych loko­mo­tyw, przy prze­biegu cał­ko­wi­tym bli­sko 2 mln km prze­kra­cza 99,5%.