NEWAG group

DLA INWESTORÓW WAŻNE INFORMACJE

Przed uzy­ska­niem dostępu do infor­ma­cji zamiesz­czo­nych na niniej­szej stro­nie inter­ne­to­wej pro­simy o uważne zapo­zna­nie się z tre­ścią poniż­szych waż­nych infor­ma­cji na temat warun­ków dostępu do niniej­szej strony inter­ne­to­wej oraz korzy­sta­nia z infor­ma­cji, które zostały na niej zamiesz­czone. Poprzez wybra­nie poni­żej opcji „AKCEPTUJĘ” potwier­dzą Pań­stwo zapo­zna­nie się z poniż­szymi waż­nymi infor­ma­cjami, wyrażą zgodę na zawarte w nich ogra­ni­cze­nia i zobo­wiążą się Pań­stwo do prze­strze­ga­nia tych ograniczeń.

Zwra­camy uwagę na fakt, że przed­sta­wione poni­żej ważne infor­ma­cje mogą pod­le­gać zmia­nie lub aktu­ali­za­cji. W związku z tym należy zapo­znać się z nimi i je prze­ana­li­zo­wać w cało­ści przy każ­do­ra­zo­wym odwie­dza­niu niniej­szej strony internetowej.

MATERIAŁY ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Mate­riały, do któ­rych uzy­skają Pań­stwo dostęp, doty­czą lub są zwią­zane z pierw­szą ofertą publiczną na tery­to­rium Pol­ski („Oferta Publiczna”) sprze­daży do 21.800.000 akcji zwy­kłych na oka­zi­ciela serii A, serii B oraz serii C o war­to­ści nomi­nal­nej 0,25 zł każda („Akcje Sprze­da­wane”) spółki „Newag” S.A. z sie­dzibą w Nowym Sączu („Spółka”) oraz ubie­ga­niem się o dopusz­cze­nie i wpro­wa­dze­nie 45.000.000 akcji zwy­kłych na oka­zi­ciela serii A, serii B oraz serii C Spółki („Akcje”) do obrotu na rynku regu­lo­wa­nym (rynku pod­sta­wo­wym) pro­wa­dzo­nym przez Giełdę Papie­rów War­to­ścio­wych w War­sza­wie S.A. („GPW”) („Dopusz­cze­nie”).

W dniu 8. listo­pada 2013 r. Komi­sja Nad­zoru Finan­so­wego zatwier­dziła pro­spekt emi­syjny Akcji Spółki („Pro­spekt”) spo­rzą­dzony w związku z Ofertą Publiczną oraz Dopuszczeniem.

Pro­spekt wraz z ewen­tu­al­nymi anek­sami i komu­ni­ka­tami aktu­ali­zu­ją­cymi do Pro­spektu oraz (po jej spo­rzą­dze­niu i publi­ka­cji) infor­ma­cją o osta­tecz­nej licz­bie i cenie Akcji Sprze­da­wa­nych ofe­ro­wa­nych w Ofer­cie został opu­bli­ko­wany i jest dostępny, oraz w okre­sie jego waż­no­ści będzie dostępny, w for­mie elek­tro­nicz­nej na stro­nie inter­ne­to­wej Spółki (www.newag.pl) oraz ofe­ru­ją­cego – Tri­gon Dom Makler­ski S.A. z sie­dzibą w Kra­ko­wie (www.trigon.pl). Dodat­kowo, Pro­spekt w for­mie dru­ko­wa­nej będzie dostępny we wska­za­nych punk­tach obsługi klienta firm inwe­sty­cyj­nych przyj­mu­ją­cych zapisy na Akcje Sprze­da­wane. Pro­spekt jest jedy­nym praw­nie wią­żą­cym doku­men­tem ofer­to­wym zawie­ra­ją­cym, na potrzeby Oferty Publicz­nej oraz Dopusz­cze­nia, infor­ma­cje o Spółce, Akcjach (w tym o Akcjach Sprze­da­wa­nych) oraz Ofer­cie Publicznej.

Mate­riały zamiesz­czone na niniej­szej stro­nie inter­ne­to­wej obej­mują Pro­spekt, ewen­tu­alne aneksy i komu­ni­katy aktu­ali­zu­jące do Pro­spektu, (po jej spo­rzą­dze­niu i publi­ka­cji) infor­ma­cję o osta­tecz­nej licz­bie i cenie Akcji Sprze­da­wa­nych ofe­ro­wa­nych w Ofer­cie oraz ewen­tu­alne infor­ma­cje, które mają cha­rak­ter pro­mo­cyjny na potrzeby Oferty Publicz­nej i Dopusz­cze­nia albo sta­no­wią infor­ma­cję prze­ka­zy­waną przez Spółkę do publicz­nej wia­do­mo­ści w ramach wypeł­nia­nia przez Spółkę obo­wiąz­ków infor­ma­cyj­nych wyni­ka­ją­cych z wła­ści­wych prze­pi­sów prawa i regulacji..

Niniej­sze mate­riały nie sta­no­wią oferty sprze­daży papie­rów war­to­ścio­wych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, Kana­dzie, Japo­nii, Austra­lii ani w żadnej innej jurys­dyk­cji, w któ­rej sta­no­wi­łoby to naru­sze­nie wła­ści­wych prze­pi­sów prawa lub wyma­gało reje­stra­cji. Papiery war­to­ściowe nie mogą być zby­wane w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, jeżeli nie zostały zare­je­stro­wane przez Ame­ry­kań­ską Komi­sję Papie­rów War­to­ścio­wych i Giełd (ang. Uni­ted Sta­tes Secu­ri­ties and Exchange Com­mis­sion) lub nie pod­le­gają zwol­nie­niu z obo­wiązku reje­stra­cji na mocy odpo­wied­nich posta­no­wień ame­ry­kań­skiej ustawy o  papie­rach war­to­ścio­wych z 1933 roku, ze zmia­nami (ang. U.S. Secu­ri­ties Act of 1933, „Ame­ry­kań­ska Ustawa o Papie­rach War­to­ścio­wych”). Papiery war­to­ściowe Spółki nie zostały i nie zostaną zare­je­stro­wane zgod­nie z posta­no­wie­niami Ame­ry­kań­skiej Ustawy o Papie­rach War­to­ścio­wych i nie mogą być ofe­ro­wane ani zby­wane w Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, chyba że w ramach zwol­nie­nia z obo­wiąz­ków reje­stra­cyj­nych lub w ramach trans­ak­cji nie pod­le­ga­ją­cych obo­wiąz­kowi reje­stra­cyj­nemu wyni­ka­ją­cemu z Ame­ry­kań­skiej Ustawy o Papie­rach Wartościowych.

Ani Pro­spekt ani papiery war­to­ściowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przed­mio­tem reje­stra­cji, zatwier­dze­nia lub noty­fi­ka­cji w jakim­kol­wiek pań­stwie poza Rze­czą­po­spo­litą Pol­ską, w szcze­gól­no­ści zgod­nie z prze­pi­sami prawa wyda­nymi na pod­sta­wie dyrek­tywy 2003/71/WE Par­la­mentu Euro­pej­skiego i Rady, ze zmia­nami, i nie mogą być ofe­ro­wane ani sprze­da­wane poza gra­ni­cami Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej (w tym na tere­nie innych państw Unii Euro­pej­skiej, Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ryki, Kanady, Japo­nii i Austra­lii), chyba że w danym pań­stwie taka oferta lub sprze­daż mogłaby zostać doko­nana zgod­nie z pra­wem, bez koniecz­no­ści speł­nie­nia jakich­kol­wiek dodat­ko­wych wymo­gów praw­nych przez Spółkę, Akcjo­na­riu­sza Sprze­da­ją­cego i ich dorad­ców. Każdy inwe­stor zamiesz­kały bądź mający sie­dzibę poza gra­ni­cami Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej powi­nien zapo­znać się z wła­ści­wymi prze­pi­sami prawa pol­skiego oraz regu­la­cjami innych państw, które mogą się do niego sto­so­wać w związku z udzia­łem w Ofer­cie Publicznej.

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE: (I) PRZECZYTAŁEM/PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI, (II) ZNAJDUJĘ SIĘ I UZYSKUJĘ DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE JESTEM OSOBĄ DEFINIOWANĄ JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII ANI NA OBSZARZE ŻADNEJ INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY REJESTRACJI W TAKIEJ JURYSDYKCJI

Zwra­camy uwagę, iż prze­glą­da­nie i dostęp do niniej­szych mate­ria­łów z naru­sze­niem powyż­szego oświad­cze­nia może sta­no­wić naru­sze­nie prze­pi­sów prawa regu­lu­ją­cych obrót papie­rami war­to­ścio­wymi, w szcze­gól­no­ści w Pol­sce i Sta­nach Zjed­no­czo­nych Ameryki.

AKCEPTUJĘ

NIE AKCEPTUJĘ

 

Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu. Strona używa plików Cookie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystanie tej funkcjonalności, wyłącz ją w ustawieniach swojej przeglądarki lub nie korzystaj z tego serwisu.

x