Aktualności

20 nowych pojazdów dla sofijskiego metra

W dniu 28.09.2015 w Sofii pod­pi­sana została umowa pomię­dzy METROPOLITAN EAD i kon­sor­cjum Siemens-Newag w skład któ­rego wcho­dzą firmy: Sie­mens A.G. z sie­dzibą w Wied­niu,  Sie­mens EOOD z sie­dzibą w Sofii oraz NEWAG S.A.

Kon­sor­cjum, w ciągu 36 mie­sięcy od daty pod­pi­sa­nia umowy, dostar­czy zama­wia­ją­cemu
20 trój­czło­no­wych pojaz­dów metra oraz sys­tem kon­troli ruchu.
Nowe pojazdy bazo­wały będą na plat­for­mie Inspiro, czyli pojaz­dach dostar­czo­nych dla Metra War­szaw­skiego. Róż­nić je będzie m.in. zamon­to­wa­nie odbie­ra­ków prądu, ponie­waż pojazdy te prze­zna­czone będą zarówno do jazdy w tune­lach jak i na powierzchni. Dodat­kowo pociągi wypo­sa­żone zostaną  w klimatyzację.

Zakres prac przy­pa­da­ją­cych na NEWAG S.A. obej­muje zapro­jek­to­wa­nie i zabu­dowę wnę­trza, uru­cho­mie­nie pojaz­dów w zakła­dzie Spółki w Nowym Sączu, dostawę goto­wych pocią­gów do klienta, oraz usługi ser­wi­sowe w okre­sie gwarancji.

Nasz udział w pro­duk­cji pocią­gów dla buł­gar­skiej sto­licy będzie więk­szy, niż w przy­padku pojaz­dów dla Metra War­szaw­skiego. W więk­szym stop­niu będziemy odpo­wie­dzialni za ich design, oraz wypo­sa­że­nie. To bar­dzo cie­kawe zamó­wie­nie i przy­kład na to, że Newag nie boi się nowych wyzwań – mówi Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes NEWAG S.A.

Pod­pi­sana umowa prze­wi­duje opcję, w ramach któ­rej klient może dodat­kowo zamó­wić 10 kolej­nych pojaz­dów.
Łączna war­tość całego przed­miotu Umowy (roz­bu­dowa infra­struk­tury wraz dostawą pojaz­dów)
z uwzględ­nie­niem opcji (dodat­kowe 10 pojaz­dów) wynosi 418.304.632,56 BGN (905.420.377,18 PLN według kursu śred­niego NBP na dzień na dzień zawar­cia Umowy) netto.

Sza­cun­kowa war­tość prac przy­pa­da­ją­cych na Spółkę NEWAG — z uwzględ­nie­niem opcji — wynosi 109.330.897 BGN (236.646.726,56 PLN według kursu śred­niego NBP na dzień zawar­cia Umowy) netto, z czego  73.148.042 BGN (158.328.936,91 PLN według kursu śred­nie­goNBP) netto za pod­sta­wowy zakres Umowy (20 pojaz­dów) oraz 36.182.855 BGN (78.317.789,64 PLN według kursu śred­niego NBP na dzień zawar­cia Umowy) netto w razie sko­rzy­sta­nia przez klienta z opcji na dostawę kolej­nych 10 pojazdów.

Nowe pojazdy wyjadą na tory w 2018 roku.