Aktualności

Zmodernizowane EN57 jeździć będą po Wielkopolsce

Już w listo­pa­dzie tego roku miesz­kańcy Wiel­ko­pol­ski będą mogli oce­nić jak bar­dzo tech­no­lo­gicz­nie roz­wija się nowo­są­decki Newag. Na zamó­wie­nie Urzędu Mar­szał­kow­skiego Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego zmo­der­ni­zo­wane zostaną dwa elek­tryczne zespoły trak­cyjne EN57.

W porów­na­niu do czte­rech pojaz­dów jakie Newag dostar­czył w 2011 roku, obec­nie moder­ni­zo­wane  wypo­sa­żone będą w drzwi  odskokowo-przesuwne, nowo­cze­sne przed­sionki  oraz miej­sca do prze­wo­że­nia  rowe­rów. Z myślą o pasa­że­rach i ich kom­for­cie jazdy zasto­so­wane zostaną  wygodne fotele, ogrze­wa­nie nawiewne i pełna kli­ma­ty­za­cja prze­strzeni pasa­żer­skiej oraz kabin. Zamon­to­wane będą dwie toa­lety z obie­giem zamknię­tym, w tym jedna speł­nia­jąca wyma­ga­nia prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się oraz matek z dziećmi. We wnę­trzu pojazdu znaj­dzie się sys­tem moni­to­ru­ją­cych kamer cyfro­wych z reje­stra­cją obrazu.

EN57 wyróż­niać będzie rów­nież nowa kabina maszy­ni­sty z nowo­cze­snym, ergo­no­micz­nym pul­pi­tem wypo­sa­żo­nym w  elek­tro­niczny sys­tem dia­gno­styki i elek­tro­niczny roz­kład jazdy. W kabi­nie znaj­dzie się też szafka socjalna z bla­tem użyt­ko­wym i czaj­ni­kiem. W tej w pełni kli­ma­ty­zo­wa­nej kabi­nie zamon­to­wane zostaną wygodne, ergo­no­miczne fotele dla maszy­ni­stów i kie­row­ni­ków pociągu.
Pojazdy, po moder­ni­za­cji prze­wo­zić będą  180 osób  na miej­scach sie­dzą­cych oraz zostaną w pełni przy­sto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się.

Umowa pomię­dzy Urzę­dem  Mar­szał­kow­skim  Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego, a NEWAG S.A. pod­pi­sana została w ponie­dzia­łek  8.07.2013 roku. Oby­dwa pojazdy na wiel­ko­pol­skich torach poja­wią się w listo­pa­dzie 2013.