Aktualności

Zmiany w Zarządzie Spółki

W dniu 29 lutego 2016 r. Rada Nad­zor­cza NEWAG S.A. doko­nała zmian per­so­nal­nych w Zarzą­dzie Spółki. Rada Nad­zor­cza przy­jęła rezy­gna­cję Macieja Duczyń­skiego, peł­nią­cego dotych­czas funk­cję Wice­pre­zesa Zarządu. Rezy­gna­cja była podyk­to­wana przy­czy­nami oso­bi­stymi.
Jed­no­cze­śnie Rada Nad­zor­cza powo­łała Józefa Micha­lika na sta­no­wi­sko Wice­pre­zesa Zarządu.

Józef Micha­lik swoją karierę zawo­dową roz­po­czął w fir­mie OPTIMUS S.A. z sie­dzibą w Nowym Sączu. Zaj­mo­wał w niej sta­no­wi­sko Wice­pre­zesa Zarządu, Dyrek­tora Tech­nicz­nego oraz Dyrek­tora ds. Infor­ma­tyki. W póź­niej­szych latach peł­nił funk­cje Dyrek­tora ds. Sprze­daży w fir­mie TTI INVENTEL S.A. oraz Dyrek­tora Zarzą­dza­ją­cego w spółce Uni­card S.A. W roku 2006 pra­co­wał w Zakła­dach Auto­ma­tyki POLNA S.A. jako Czło­nek Zarządu – Dyrek­tor ds. Mar­ke­tingu i Sprzedaży.

Józef Micha­lik z firmą Newag zwią­zany jest od sierp­nia 2009 roku, zaj­mu­jąc dotych­czas sta­no­wi­sko Dyrek­tora Mar­ke­tingu. Posiada wykształ­ce­nie wyż­sze, jest absol­wen­tem Wydziału Elek­tro­tech­niki, Auto­ma­tyki i Elek­tro­niki Aka­de­mii Górniczo-Hutniczej w Kra­ko­wie, z tytu­łem magi­stra inży­niera elek­tro­niki. Ukoń­czył rów­nież Pody­plo­mowe Stu­dia Mena­dżer­skie pro­wa­dzone przez Wyż­szą Szkołę Biz­nesu w Nowym Sączu, gdzie uzy­skał tytuł MBA (Zarzą­dza­nie Strategiczne).

„Sta­bilny roz­wój spółki przez zdy­wer­sy­fi­ko­wa­nie i roz­wój sprze­daży na kilku ryn­kach dzięki zróż­ni­co­wa­nym, inno­wa­cyj­nym i nie­za­wod­nym pro­duk­tom to klu­czowe cele sto­jące przede mną do reali­za­cji” – powie­dział Józef Micha­lik, Wice­pre­zes Zarządu.