Aktualności

Złoty Medal Akademii Polskiego Sukcesu

Zbi­gniew Konie­czek uho­no­ro­wany został zło­tym meda­lem Aka­de­mii Pol­skiego Suk­cesu. Kapi­tuła kon­kursu przy­znała medal Pre­ze­sowi NEWAG S.A. w uzna­niu za szcze­gólne osią­gnię­cia na rzecz roz­woju taboru kolejowego.

Uzy­ska­nie medalu Aka­de­mii Pol­skiego Suk­cesu jest for­mal­nym wyra­zem przy­na­leż­no­ści do grona tych któ­rzy osią­gnęli suk­ces. Medale przy­zna­wane są w trzech kate­go­riach: złoty, srebrny oraz brą­zowy i są naj­wyż­szym uzna­niem ze strony Aka­de­mii. Przy­znaje je kapi­tuła w skład któ­rej wcho­dzą wybitne oso­bi­sto­ści świata nauki.

W biz­ne­sie oce­niane są wyniki firmy, pozy­cja i repu­ta­cja na rynku, suk­cesy w eks­por­cie, posia­da­nie zna­ków i cer­ty­fi­ka­tów jakości.

Aka­de­mia Pol­skiego Suk­cesu powstała w 2000 r. pod patro­na­tem Sto­wa­rzy­sze­nia Pol­ski Klub Biz­nesu. Działa na rzecz popu­la­ry­zo­wa­nia i pro­mo­wa­nia pol­skich osią­gnięć na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej i kra­jo­wej, ale rów­nież na are­nie regio­nal­nej i środo­wi­sko­wej we wszyst­kich for­mach życia gospo­dar­czego, kul­tu­ral­nego, nauko­wego i spor­to­wego. Dyplomy i medale przy­znała już ponad 500 oso­bom: ludziom biz­nesu, nauki, kul­tury i sztuki oraz sportu.