Aktualności

Zbigniew Konieczek Honorowym Obywatelem Miasta Nowego Sącza

Pre­zes Zarządu NEWAG SA Zbi­gniew Konie­czek otrzy­mał tytuł Hono­ro­wego Oby­wa­tela Mia­sta Nowego Sącza, wstę­pu­jąc tym samym do zacnego grona takich wybit­nych oso­bo­wo­ści jak Mar­sza­łek Józef Pił­sud­ski, gen. Edward Rydz-Śmigły, Pre­zy­dent Lech Kaczyń­ski czy też Pre­mier Józef Oleksy.

Zaszczytny tytuł został przy­znany przez rad­nych miej­skich pod­czas sesji Rady Mia­sta Nowego Sącza w dniu 11 wrze­śnia br., na wnio­sek pre­zy­denta mia­sta Ryszarda Nowaka. Nato­miast w pią­tek 12 paź­dzier­nika miała miej­sce uro­czy­stość nada­nia tytułu Hono­ro­wego Oby­wa­tela Mia­sta Nowego Sącza Panu Zbi­gnie­wowi Konieczkowi.

Pod­czas lau­da­cji Pre­zy­dent Ryszard Nowak pod­kre­ślił wyjąt­kowe doko­na­nia, nie­prze­ciętną odwagę i zaan­ga­żo­wa­nie: — Ten tytuł jest dla pana – mówił pod­czas uro­czy­sto­ści pre­zy­dent Ryszard Nowak. – Firma, którą pan kie­ruje wpi­suje się w histo­rię Nowego Sącza od prze­szło stu czter­dzie­stu lat. Ona dawała pracę i życie miesz­kań­com Sądec­czy­zny. Cie­szę się, że kon­ty­nu­ato­rem tej histo­rii jest Zbi­gniew Konie­czek, choć prze­cież nie­wiele bra­ko­wało, a firma prze­sta­łaby ist­nieć. Jest pan przy­kła­dem odwagi cza­sów współ­cze­snych, bo to pan pod­jął się zarzą­dza­nia firmą, która była w naj­trud­niej­szym punk­cie swo­jej historii.

Pre­zy­dent Nowak pod­kre­ślał rów­nież dzia­łal­ność dobro­czynną pre­zesa Newagu oraz zaan­ga­żo­wa­nie w życie spo­łeczne mia­sta: — Jestem pełen podziwu i wdzięcz­no­ści za zaan­ga­żo­wa­nie w codzienne życie mia­sta, wspar­cie sądec­kiego sportu i kul­tury, dzia­łal­ność spon­so­rin­gową i cha­ry­ta­tywną. Jest pan czło­wie­kiem, któ­remu przy­szłość Nowego Sącza leży na sercu i na któ­rego zawsze można liczyć.

Odbie­ra­jąc ten zaszczytny tytuł, Pan Pre­zes Zbi­gniew Konie­czek zazna­czył, że przy­znane to wyjąt­kowe wyróż­nie­nie jest przede wszyst­kim dla firmy NEWAG i ludzi, któ­rzy z zaan­ga­żo­wa­niem w niej pracują.

Kiedy zadzwo­nił do mnie pre­zy­dent mia­sta i poin­for­mo­wał mnie, że zgło­sił mnie do tak zaszczyt­nego tytułu to pomy­śla­łem przede wszyst­kim o fir­mie i pra­cow­ni­kach, któ­rymi mam przy­jem­ność kie­ro­wać – mówił pre­zes Konie­czek. – Gdy dwa­dzie­ścia lat temu przy­cho­dzi­łem do tej firmy nie mie­li­śmy 20. zło­tych, aby wyku­pić pocztę. Póź­niej posta­wi­li­śmy na mło­dych, zaan­ga­żo­wa­nych ludzi. Dzi­siaj w fir­mie pra­cuje pra­wie dwa tysiące osób, w tym około trzy­stu inży­nie­rów. To olbrzymi kapi­tał. Ci ludzie z pasją zaufali nam, że możemy coś zro­bić razem. Dawano nam pięć pro­cent, że prze­trwamy, a dzi­siaj z Nowego Sącza wyjeż­dżają pociągi metra do Sofii, na Sycy­lii jeż­dżą rów­nież nasze pociągi.  Dzięki pasji mło­dych ludzi, któ­rzy pra­cują w fir­mie doszli­śmy do tego miej­sca, gdzie jeste­śmy teraz. Jesz­cze raz dzię­kuję za tak zaszczytny tytuł.

Pamiąt­kowy dyplom i sta­tu­etkę Hono­ro­wego Oby­wa­tela Mia­sta Nowego Sącza, wrę­czyli Zbi­gnie­wowi Koniecz­kowi: Prze­wod­ni­czący Rady Mia­sta Nowego Sącza Janusz Kwiat­kow­ski oraz jego zastępcy Tomasz Cisoń i Piotr Lacho­wicz. Od pre­zy­denta Ryszarda Nowaka Pre­zes otrzy­mał kopię aktu loka­cyj­nego miasta.