Aktualności

Zapraszamy na Dolny Śląsk na prezentację pojazdu Impuls 31WE

Wspól­nie z Samo­rzą­dem Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego oraz Kole­jami Dol­no­ślą­skimi zapra­szamy na pre­zen­ta­cję połą­czoną z bez­płat­nym prze­jaz­dem naj­szyb­szym pocią­giem regio­nal­nym na Dol­nym Śląsku a wypro­du­ko­wa­nym w Newag Nowy Sącz.