Aktualności

Z „Impulsem” przez Dolny Śląsk

25 marca 2013 roku Newag S.A. uro­czy­ście prze­ka­zał dwa z pię­ciu zamó­wio­nych przez Koleje Dol­no­ślą­skie elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych z rodziny „Impuls”.

W pre­zen­ta­cji połą­czo­nej z prze­jaz­dem spe­cjal­nym na tra­sie Wrocław-Węgliniec, tego naj­szyb­szego pojazdu regio­nal­nego, udział wzięli m.in. Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego Rafał Jur­kow­la­niec, Wice­mar­sza­łek Jerzy Łużniak, poseł na Sejm Grze­gorz Sche­tyna, oraz Pre­zes Newag, Zbi­gniew Konieczek.

W trak­cie prze­jazdu z Wro­cła­wia do Legnicy ”Impuls” roz­pę­dził się do 160 km/h. Pasa­że­ro­wie zasko­czeni byli kom­for­tem jazdy. W ich prze­ko­na­niu w ogóle nie odczu­wało się tej prędkości.

Nowe pojazdy od 1 kwiet­nia zaczną wozić pasa­że­rów na tara­sie Wrocław-Węgliniec przez Legnicę i Bole­sła­wiec. Podróż tymi naj­szyb­szymi regio­nal­nymi skła­dami na Dol­nym Śląsku, na tra­sie Wrocław-Legnica, trwać będzie o 20 minut kró­cej niż dotychczas.

W cza­sie jazdy pasa­że­ro­wie będą mogli korzy­stać z inter­netu, pod­ła­do­wać komórkę czy prze­wi­nąć nie­mowlę na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym prze­wi­jaku. Kom­fort podroży popra­wiają także szyby pochła­nia­jące pro­mie­nie sło­neczne, kli­ma­ty­za­cja i wygodne fotele. Pojazd nisko­po­dło­gowy uła­twia poru­sza­nie się oso­bom nie­peł­no­spraw­nym i mło­dym rodzi­com podró­żu­ją­cym z dziećmi w wóz­kach. Liczne udo­god­nie­nia tech­niczne (np. elek­tro­niczne układy ste­ro­wa­nia pojaz­dem, kamery zamiast luste­rek czy moni­to­ring wnę­trza) bar­dzo chwali sobie obsługa.