Aktualności

Wyprodukowane w NEWAGU Inspiro zaczęło wozić pasażerów I linii metra w Warszawie

Pasa­że­ro­wie war­szaw­skiego metra od nie­dzieli 6.10.2013 mogą korzy­stać z nowo­cze­snych pocią­gów Inspiro wypro­du­ko­wa­nych przez kon­sor­cjum Sie­mens AG i NEWAG S.A..

Inau­gu­ra­cyjny prze­jazd cie­szył się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem mediów oraz miesz­kań­ców. Inspiro zasko­czyło pasa­że­rów. Skład jest jed­no­prze­strzenny. Użyt­kow­nicy mogą swo­bod­nie poru­szać się po całej, 120-metrowej dłu­go­ści pojazdu. Pociąg może prze­wieźć w szczy­cie  ok. 1,5 tys. pasa­że­rów, ma 250 miejsc sie­dzą­cych. Jest wypo­sa­żony w sys­tem auto­ma­tycz­nej regu­la­cji wen­ty­la­cji, nowo­cze­sne oświe­tle­nie prze­działu pasa­żer­skiego, rampy uła­twia­jące wsia­da­nie do pojazdu oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, dodat­kowe wyświe­tla­cze z infor­ma­cją pasa­żer­ską i pełen moni­to­ring. Inspiro jest o 30 proc. lżej­sze od pocią­gów wyko­na­nych ze stali, dzięki czemu zużywa mniej ener­gii. Jest to naj­no­wo­cze­śniej­szy tabor metra w Europie.

W pierw­szym inau­gu­ra­cyj­nym prze­jeź­dzie poza pasa­że­rami uczest­ni­czyli — pre­zy­dent War­szawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, dr Jochen Eic­kholt , dyrek­tor branży Rail Sys­tems sek­tora Infra­struc­ture & Cities firmy Sie­mens AG, Jerzy Lejk, pre­zes Metra War­szaw­skiego, Zbi­gniew Jaku­bas wła­ści­ciel NEWAG S.A. i Zbi­gniew Konie­czek Pre­zes NEWAG S.A.