Aktualności

Wygrane przetargi na przeglądy Impulsów

W ostat­nich dniach dwóch prze­woź­ni­ków, Szybka Kolej Miej­ska w War­sza­wie i Koleje Dol­no­ślą­skie,  wybrało oferty NEWAG S.A. na wyko­na­nie prze­glą­dów tech­nicz­nych pojaz­dów Impuls pro­du­ko­wa­nych przez tę spółkę.

Dla SKM War­szawa nowo­są­decki pro­du­cent wykona naprawy poziomu P4 sze­ściu pojaz­dów typu 35WE, czyli sze­ścio­czło­no­wych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych.  Zgod­nie z ofertą  NEWAG wykona prace zwią­zane z obsługą tech­niczną 4 poziomu utrzy­ma­nia zgod­nie
z zatwier­dzoną przez  prze­woź­nika  Doku­men­ta­cją Sys­temu Utrzy­ma­nia (DSU) oraz prace dodat­kowe obej­mu­jące m.in.  malo­wa­nie pojaz­dów, wyko­na­nie wszel­kich lega­li­za­cji urzą­dzeń oraz prac koniecz­nych dla uzy­ska­nia stanu tech­nicz­nego okre­ślo­nego w prze­pi­sach oraz 
w WTWiO. Ter­min reali­za­cji cało­ści zamó­wie­nia wynosi 8 mie­sięcy od daty jego udzie­le­nia. War­tość zamó­wie­nia dla SKM War­szawa wynosi netto 19 770 000,00 PLN.

Nato­miast oferta NEWAGu  dla Kolei Dol­no­ślą­skich obej­muje wyko­na­nie napraw  na pozio­mie P3 w pię­ciu czte­ro­czło­no­wych ezt  typu 31WE.  Poza pod­sta­wo­wym zakre­sem P3, naprawy obejmą także wymianę zuży­tych kół mono­blo­ko­wych. Warto pod­kre­ślić, że każdy z dol­no­ślą­skich Impul­sów prze­je­chał już co naj­mniej 500 tysięcy km i jest to pierw­sza wymiana kół mono­blo­ko­wych. Ponadto, NEWAG roz­bu­duje ist­nie­jący Sys­tem Infor­ma­cji Pasa­żer­skiej  poprzez zain­sta­lo­wa­nie nowych kie­run­ko­wych tablic bocz­nych. Całość zamó­wie­nia ma być zre­ali­zo­wana do grud­nia 2016r.  Cena za wyko­na­nie tych prac zapro­po­no­wana przez NEWAG
i przy­jęta przez prze­woź­nika to 2 645 000,00 PLN netto.