Aktualności

Wręczono tytuły Lider Małopolski 2013

Dzi­siaj  w Kra­ko­wie wrę­czone zostały tytuły “Naj­lep­szych Przed­się­wzięć Roku w Mało­pol­sce — Lider Mało­pol­ski 2013″.

Wśród wyróż­nio­nych zna­lazł się NEWAG S.A.

Kapi­tuła Kon­kursu uza­sad­nia­jąc swój wybór pod­kre­ślała m. in. “sto­so­wa­nie inno­wa­cyj­nych roz­wią­zań w zakre­sie trans­portu szy­no­wego, stwo­rze­nie naj­wyż­szej klasy pro­duk­tów o uzna­nej na ryn­kach euro­pej­skich marce oraz wzo­rową współ­pracę z samo­rzą­dami w zakre­sie dostaw pojaz­dów szy­no­wych nowej gene­ra­cji — tram­wa­jów, szy­no­bu­sów oraz wagonów. Nowosądecka firma dostar­cza wagony dla Metra War­szaw­skiego, a jej elek­tryczny skład Impuls, jako pierw­szy w Pol­sce prze­kro­czył pręd­kość 200 km/h. Nowo­cze­sny tram­waj Nevelo powstał w ramach pro­gramu Ini­Tech wspie­ra­nego ze środ­ków Naro­do­wego Cen­trum Nadań i Rozwoju.”

W imie­niu Newagu nagrodę ode­brał Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes Zarządu.

Kon­kurs orga­ni­zo­wany przez Sto­wa­rzy­sze­nie Gmin i Powia­tów Mało­pol­ski. odbył się już po raz czter­na­sty, patro­nuje mu Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Mało­pol­skiego, Marek Sowa.