Aktualności

Wnętrze też się liczy! Prezentacja wyposażenia pociągu FLIRT3 w Katowicach

Wygodne fotele, kli­ma­ty­za­cja, nowo­cze­sna strefa barowa — to stan­dard ofe­ro­wany pasa­że­rom przez pociągi FLIRT3. Na dworcu w Kato­wi­cach kon­sor­cjum Stadler-NEWAG i PKP Inter­city zapre­zen­to­wali wnę­trza pojazdu, któ­rym już od grud­nia pojadą pasażerowie.

Bogate wypo­sa­że­nie wnę­trza zapewni wysoki kom­fort podróży. Do dys­po­zy­cji pasa­że­rów będą prze­działy pierw­szej i dru­giej klasy, a także wydzie­lona prze­strzeń barowa. Pociągi będą wypo­sa­żone w ergo­no­miczne fotele, nowo­cze­sne toa­lety oraz kli­ma­ty­za­cję. Przy każ­dym fotelu zamon­to­wane będzie gniazdko elek­tryczne. Tra­dy­cyjne tablice infor­ma­cyjne zastą­pią elek­tro­niczne wyświe­tla­cze, na któ­rych będą poja­wiać się komu­ni­katy o prze­biegu trasy. Dostępny będzie rów­nież nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej. Pociągi zostaną dosto­so­wane do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych — będą one wypo­sa­żone w spe­cjalne urzą­dze­nia uła­twia­jące wjazd z każ­dej strony pociągu. Nowy tabor będzie przy­sto­so­wany do pręd­ko­ści 160 km/h.

Nowo­cze­sne pojazdy FLIRT3 to kolejny efekt naszego pro­gramu wymiany taboru war­tego ponad 5 mld zł. Dzięki niemu do końca roku więk­szość pocią­gów będzie nowych lub zmo­der­ni­zo­wa­nych — mówi Jacek Leon­kie­wicz, Pre­zes PKP Inter­city. Wie­rzymy, że inwe­sty­cje w kom­fort zachę­cają pasa­że­rów do wyboru PKP Inter­city — dodaje.

Pociągi FLIRT3 wyjadą na tory w grud­niu tego roku. Zostaną włą­czone do obsługi pasa­że­rów w rela­cjach: War­szawa — Byd­goszcz, Olsz­tyn — Kra­ków (przez War­szawę i Kielce), Gdy­nia — Kato­wice (przez Łódź i Byd­goszcz) oraz Kra­ków — Szcze­cin (przez Łódź, Kutno i Poznań).  Dzięki inwe­sty­cjom infra­struk­tu­ral­nym PKP PLK na wybra­nych tra­sach pocią­gów FLIRTpopra­wią się czasy prze­jazdu. Nowy roz­kład jazdy przy­nie­sie 20-minutowe skró­ce­nie czasu podróży na liniach: Kato­wice — Koluszki — Łódź, Szcze­cin — Poznań czy Olsz­tyn – Warszawa.

***
Kon­sor­cjum Stadler-NEWAG pro­du­kuje 20 nowo­cze­snych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych dla PKP Inter­city. War­tość pro­jektu to 1 mld 621 mln zł. Umowa, poza dostar­cze­niem pojaz­dów, obej­muje rów­nież ich ser­wis przez kolej­nych 15 lat.