Aktualności

Wizyta Wicepremiera Mateusza Morawieckiego w NEWAG S.A.

W dniu 7 wrze­śnia 2016 roku w sie­dzi­bie NEWAG S.A. gościł Wice­pre­mier, Mini­ster Roz­woju Mate­usz Mora­wiecki. Pod­czas spo­tka­nia Mini­ster poznał naszą firmę oraz z podzi­wem wyra­żał się o połą­cze­niu tra­dy­cji z nowo­cze­sno­ścią, a także zwró­cił uwagę na pre­cy­zję i jakość, która wyróż­nia nasze pojazdy. Zapra­szamy do obej­rze­nia filmu z wyda­rze­nia na naszym kanale youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_qiDr5bPIt8