Aktualności

Wielosystemowy Dragon zgodny z TSI już za 3 lata

Naro­dowe Cen­trum Badań i Roz­woju ogło­siło wyniki pierw­szego kon­kursu w ramach Pod­dzia­ła­nia 1.1.2 POIR „Prace B+R zwią­zane z wytwo­rze­niem insta­la­cji pilotażowej/demonstracyjnej”, tzw. „Demon­stra­tora”. Dofi­nan­so­wa­nie otrzyma 20 spo­śród 122 pro­jek­tów zgło­szo­nych w konkursie.

W fina­ło­wej 20. zna­lazł się pro­jekt Newagu “Pierw­sza w Euro­pie pol­ska 6-osiowa elek­tryczna loko­mo­tywa wie­lo­sys­te­mowa dla cięż­kich skła­dów towa­ro­wych zgodna z TSI”, który otrzy­mał mak­sy­malną liczbę punktów.

Jak mówi Dawid Szku­cik, autor pro­jektu, za około 3 lata będziemy dys­po­no­wali pierw­szą w Euro­pie 6-osiowa, wie­lo­sys­te­mową loko­mo­tywą elek­tryczną dla cięż­kich skła­dów towa­ro­wych zgodną z TSI.

Dzięki wspar­ciu z NCBR w wyso­ko­ści ok. 10 mln zł , Newag sta­wia­jący na inno­wa­cje, będzie mógł prze­te­sto­wać nowa­tor­skie roz­wią­za­nia, któ­rych celem jest trans­fer wyni­ków prac badawczo-rozwojowych do gospo­darki, a w efek­cie wpro­wa­dze­nie na rynek nowo­cze­snych i inno­wa­cyj­nych tech­no­lo­gii, pro­duk­tów i procesów.

Obec­nie Newag ma w swo­jej ofer­cie loko­mo­tywy Dra­gon dla któ­rych średni współ­czyn­nik nie­za­wod­no­ści wynosi dzi­siaj 99,6%. Bar­dzo dobre wyniki loko­mo­tyw skło­niły nas pod­ję­cia decy­zji o dal­szym roz­woju pro­duktu — mówi Bar­tosz Krze­miń­ski, Wice­pre­zes NEWAG S.A

Kon­kurs pro­gramu „Demon­stra­tor” był jed­nym z pierw­szych w nowej per­spek­ty­wie finan­so­wej UE w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Inte­li­gentny Roz­wój. Na wspar­cie prac B+R przed­się­biorstw zwią­za­nych z wytwo­rze­niem insta­la­cji pilo­ta­żo­wych i demon­stra­cyj­nych NCBR prze­zna­czył 500 mln zł. W opar­ciu o ocenę eks­per­tów wybrano tylko naj­lep­sze pro­jekty cha­rak­te­ry­zu­jące się naj­więk­szym poten­cja­łem wdro­że­nio­wym, pozwa­la­ją­cym na wpro­wa­dza­nie do ofert pol­skich przed­się­biorstw inno­wa­cji pro­ce­so­wych i produktowych.