Aktualności

W 35 minut z Wrocławia do Legnicy

Tyle czasu potrze­buje Impuls 36WEa na poko­na­nie trasy z Wro­cła­wia do Legnicy. Ten nowy, trój­czło­nowy elek­tryczny zespół trak­cyjny został dzi­siaj uro­czy­ście prze­ka­zany do eks­plo­ata­cji Kole­jom Dolnośląskim.

W obec­no­ści Mar­szałka Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego Jerzego Micha­laka, dyrek­tor Mar­ke­tingu NEWAG S.A. Józef Micha­lik prze­ka­zał  Pre­ze­sowi Kolei Dol­no­ślą­skich, Pio­trowi Rachwal­skiemu sym­bo­liczną tabliczkę zna­mio­nową nowego pojazdu.

Kom­for­towe, nowo­cze­sne Impulsy 36WEa będą mogły roz­wi­jać pręd­kość do 160 km/h. Na tory Dol­nego Śląska wyjadą w grud­niu bie­żą­cego roku i zostaną włą­czone do obsługi pasa­że­rów na liniach: Wro­cław — Wał­brzych, Wro­cław – Jele­nia Góra oraz Szklar­ska Poręba Górna  Wro­cław, Wał­brzych, Jele­nia Góra.

Licz­nie zgro­ma­dzeni na dworcu w Legnicy tury­ści mogli obej­rzeć nie tylko nowe Impulsy. Ogrom­nym powo­dze­niem cie­szyła się dre­zyna udo­stęp­niona przez Sowio­gór­skie Brac­two Kolejowe.

Dzieci z dużym zaan­ga­żo­wa­niem uczest­ni­czyły w zaba­wach pro­wa­dzo­nych przez akto­rów z wro­cław­skiego teatru lalek.

Umowa na dostawę 6 nowo­cze­snych Impul­sów pod­pi­sana została 21 maja 2014 roku. Pro­jekt zakupu elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych jest współ­fi­nan­so­wany przez Unię Euro­pej­ską ze środ­ków Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego dla Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skiego na lata 2007–2013. Cał­ko­wita war­tość pro­jektu to 81 486 270, 00 PLN, wkład Unii Euro­pej­skiej to 56 306 975,00 PLN.