Aktualności

Vulcano na Sycylii

W dniu 19.12.2015 w Kata­nii  na Sycy­lii nastą­piło ofi­cjalne  prze­ka­za­nie  pojaz­dów Vul­cano wypro­du­ko­wa­nych w Newag S.A.  dla  Fer­ro­via Cir­cu­met­nea (FCE) zgod­nie z umową wyko­naw­czą pod­pi­saną w grud­niu 2013r. W uro­czy­sto­ści uczest­ni­czyli, oprócz repre­zen­ta­cji z Newagu, któ­rej prze­wod­ni­czył Pre­zes Zbi­gniew Konie­czek,  przed­stwi­ciele wło­skich władz, na czele z Vir­gi­nio Di Giam­bat­ti­sta, Dyrek­to­rem Gene­ral­nym ds. trans­portu lokal­nego z wło­skiego Mini­ster­stwa Infra­struk­tury i Trans­portu, Ales­san­dro Di Gra­ziano, Dyrek­tor Gene­ralny FCE,  Davide Farina, Kon­sul Hono­rowy RP w Palermo, oraz przed­sta­wi­ciele władz mia­sta i regionu. Uro­czy­stość prze­ka­za­nia zbie­gła się z obcho­dami 120. rocz­nicy zało­że­nia FCE.

Z ogromną rado­ścią uczest­ni­czę w tym wyda­rze­niu, które jest zwień­cze­niem dwu­let­niej współ­pracy pomię­dzy Newa­giem a Fer­ro­via Cir­cu­met­nea. Kon­trakt z FCE zapo­cząt­ko­wał obec­ność Newagu na rynku wło­skim, która — mam nadzieję — będzie coraz szer­sza –  powie­dział Zbi­gniew Konie­czek, Pre­zes Newag S.A. Gra­tu­lu­jemy FCE 120-lecia dzia­łal­no­ści oraz życzymy dal­szych suk­ce­sów. Pra­gnę dodać, iż w reali­za­cji tego pro­jektu spo­tkało się ponad 100-letnie doświad­cze­nie zarówno prze­woź­nika jak i pro­du­centa, gdyż w 2016 r. Newag będzie  obcho­dził swoje 140 lecie.

Vir­gi­nio Di Giam­bat­ti­sta pod­kre­ślił : Są to nowo­cze­sne pociągi, wygodne i kom­for­towe. Będą obsłu­gi­wały trasę, która 120 lat temu dała począ­tek histo­rycz­nej Kolei Fer­ro­via Circumetnea.

Vul­cano to wąsko­to­rowe spa­li­nowe zespoły trak­cyjne (SZT) wypro­du­ko­wane przez Newag S.A. dla FCE do obsługi trasy bie­gną­cej wokół  wul­kanu Etna na Sycy­lii. Są to nowo­cze­sne, dwu­czło­nowe pojazdy wypo­sa­żone w zin­te­gro­wane zespoły napę­dowe „power­pack” ze spe­cjal­nie zapro­jek­to­waną prze­kład­nią elek­tryczną. Zaawan­so­wane roz­wią­za­nia tech­niczne zasto­so­wane w ukła­dach: napę­do­wym, bie­go­wym oraz opar­cia nad­wozi pojazdu pozwo­liły na wyci­sze­nie kabiny pasa­żer­skiej, zgod­nie z rygo­ry­stycz­nymi wymo­gami zamawiającego.

Pojazdy Vul­cano zapew­niają podróż­nym i obsłu­dze wysoki kom­fort podró­żo­wa­nia. Są one w pełni kli­ma­ty­zo­wane i przy­sto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się. Jeden człon wypo­sa­żony jest w toa­letę z obie­giem her­me­tycz­nym, przy­sto­so­waną dla osób nie­peł­no­spraw­nych (zgod­nie z TSI PRM), a w stre­fie drzwi zewnętrz­nych znaj­dują się auto­ma­tyczne pod­no­śniki dla wóz­ków.  Kom­fort pracy maszy­ni­sty zapew­niają kabiny ste­row­ni­cze z ergo­no­micz­nymi sta­no­wi­skami ste­row­ni­czymi oraz nowo­cze­snym wyposażeniem.

SZT Vul­cano gwa­ran­tuje naj­wyż­sze normy bez­pie­czeń­stwa ponie­waż zapro­jek­to­wany został zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi stan­dar­dami doty­czą­cymi kate­go­rii wytrzy­ma­ło­ścio­wej i zde­rze­nio­wej (PIII wg EN 12663 oraz EN 15227+A1 C-III). Wypo­sa­że­nie pojazdu wyko­nane jest z mate­ria­łów speł­nia­ją­cych wyma­ga­nia poża­rowe normy EN45545, a sam pojazd został wypo­sa­żony w sys­tem aktyw­nego wykry­wa­nia oraz gasze­nia pożarów.

Kon­fi­gu­ra­cja wnę­trza prze­działu pasa­żer­skiego umoż­liwia eks­plo­ata­cję pojazdu zarówno w ruchu miej­skim jak i podmiej­skim. Łatwo mody­fi­ko­walna  kon­fi­gu­ra­cja sie­dzeń pozwala na  opty­ma­li­za­cję pojem­no­ści trans­por­to­wej. Liczba miejsc sie­dzą­cych wynosi  106, w tym sie­dem uchyl­nych, i może być zmie­niana w zależ­no­ści od potrzeb przewoźnika.

W tro­sce o bez­pie­czeń­stwo podróż­nych w jed­nost­kach zain­sta­lo­wany zosta­ł moni­to­ring. Pojazd posia­da wbu­do­wany pro­gram zli­cza­nia pasa­że­rów oraz sys­tem loka­li­za­cji GPS, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej oraz inter­kom do kon­taktu gło­so­wego pomię­dzy pasa­że­rami a maszynistą.

Spa­li­nowe zespoły trak­cyjne Vul­cano osią­gają pręd­ko­ść 100 km/h i są przy­sto­so­wane do jazdy w trak­cji wielokrotnej.

Umowa wyko­naw­cza, pod­pi­sana w grud­niu 2013r. obej­muje dostawę przez Newag czte­rech pojaz­dów za 14.760.000,00 EUR netto. Na pod­sta­wie umowy ramo­wej FCE może w ciągu kolej­nych lat zamó­wić jesz­cze 6 pojazdów.

Vul­cano to nie jedyne pojazdy z Newagu, które będą jeź­dziły we Wło­szech. W grud­niu bie­żą­cego roku Newag S.A. pod­pi­sał umowę ramową i wyko­naw­czą (mak­sy­malna war­tość zamó­wie­nia to 262 920 600,00 PLN według śred­niego kursu NBP na dzień pod­pi­sa­nia umowy) Fer­ro­vie del Sud Est e Servizi Auto­mo­bi­li­stici s.r.l.- „FSE”, z sie­dzibą w Bari we Wło­szech  na dostawę 5 (z dodat­kową opcją 10) trój­czło­no­wych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych Impuls II. Pojazdy te będą pierw­szymi elek­trycz­nymi zespo­łami trak­cyj­nymi w Euro­pie zachod­niej wypro­du­ko­wa­nymi przez pol­skiego pro­du­centa pojaz­dów szynowych.