Aktualności

VII edycja Sądeckiej Dychy

Pomimo począt­kowo chłod­nej aury, fre­kwen­cja dopi­sała. Na star­cie sta­wiło się kil­ku­set zawod­ni­ków, głów­nie z Pol­ski,  ale rów­nież z takich kra­jów jak Ukra­ina, Sło­wa­cja, Węgry, Etio­pia i Kenia. Naj­młod­szy uczest­nik biegu miał 14 lat, a naj­star­sza uczest­niczka 79.

Sen­sa­cją tego­rocz­nego biegu było prze­ła­ma­nie domi­na­cji bie­ga­czy z Czar­nego Lądu. Około godz.13.30, przy pięk­nej sło­necz­nej pogo­dzie, jako pierw­szy linię mety na Sądec­kim Rynku prze­kro­czył Bog­dan Seme­no­wicz z Ukra­iny repre­zen­tu­jący Finisz-Kalisz z cza­sem 00:29:36. Drugi na mecie poja­wił się nasz rodak, Szy­mon Kulka repre­zen­tu­jący 4Flex Sport Team, osią­ga­jąc czas 00:29:41. Jako trzeci na mecie zamel­do­wał się  Abel Kibet Rop  z Kenii, z Bene­dek Team z cza­sem 00:29:53. W gro­nie Pań rów­nież try­um­fo­wały Ukra­inki: pierw­sze miej­sce zajęła Valen­tyna Kiliar­ska, repre­zen­tu­jąca Che­mik Noxy Puławy osią­ga­jąc czas 00:34:57, a dru­gie Juliya Igna­towa z Ukra­iny z wyni­kiem 00:35:04. Trze­cie miej­sce zajęła bie­gaczka z Etio­pii, Emu­staw Mirose Sen­beta z Bene­dek Team, osią­ga­jąc czas 00:36:23.

W kate­go­rii NEWAG S.A. zwy­cięz­cami oka­zali się: Fran­ci­szek Dłu­gosz z cza­sem 00:37:26, drugi przy­biegł Tomasz Hołyń­ski z cza­sem 00:41:44, a trzeci Mate­usz Kur­czab z cza­sem 00:48:17.

Po biegu odbyło się uro­czy­ste roz­da­nie nagród oraz loso­wa­nie atrak­cyj­nych nagród rze­czo­wych wśród wszyst­kich uczest­ni­ków biegu. Nagrody wrę­czali Pre­zes NEWAG S.A. Zbi­gniew Konie­czek, Józef Micha­lik, Dyrek­tor ds. Mar­ke­tingu oraz Marian Ryżak, pra­cow­nik NEWAG-u który orga­ni­zuje bieg od samego początku.

Oprócz  NEWAG S.A., głów­nego orga­ni­za­tora i fun­da­tora nagród, wyda­rze­nie spon­so­ro­wały firmy  P.H VOLPEX, RFWW RAWAG Sp. z o.o, ENTE sp. z o.o., Pla­stwag S.A. oraz Iguana-Gastro-Polska.
Patro­nat medialny nad imprezą objęły Radio Kra­ków, Dobry Tygo­dnik Sądecki oraz Sądeczanin.

Całej impre­zie towa­rzy­szył występ grupy No Bro­thers, która zagrze­wała swą muzyka ocze­ku­jącą na mecie na zawod­ni­ków publiczność.

Orga­ni­za­to­rzy pra­gną zło­żyć podzię­ko­wa­nia dla straży pożar­nej z OSP Stary Sącz, OSP Rytro, poli­cji, oraz dla Kar­pac­kiego Ośrodka Wspar­cia Straży Gra­nicz­nej za pomoc w orga­ni­za­cji tego przedsięwzięcia.