Aktualności

Umowa na dostawę IMPULSów dla Zachodniopomorskiego podpisana

W dniu dzi­siej­szym w Szcze­ci­nie Olgierd Geble­wicz Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego oraz Zbi­gniew Konie­czek Pre­zes Zarządu NEWAG S.A, pod­pi­sali umowę na   zakupu 17 elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych EZT IMPULS.

Kon­trakt gwa­ran­tuje dostawę 12 trzy­czło­no­wych i 5 czte­ro­czło­no­wych pojaz­dów.  Ponadto Newag ma dostar­czyć rów­nież symu­la­tor, na któ­rym będzie szko­liła się kadra maszy­ni­stów do obsługi nowych pojaz­dów. Prze­targ zakłada moż­li­wość zwięk­sze­nia zamó­wie­nia o dodat­kowe 10 pojazdów.

Elek­tryczne Zespoły Trak­cyjne z rodziny Impuls są pojaz­dami nisko­po­dło­go­wymi z jed­no­prze­strzen­nym wnę­trzem, wypo­sa­żo­nym m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej, opcjo­nal­nie w auto­maty do sprze­daży bile­tów oraz kasow­niki bile­towe. Wnę­trze zostało dosto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się – prze­wi­dziano pod­jazdy (pochyl­nie), wysu­wane stop­nie, windy, szerokie prze­jazdy oraz miej­sce do prze­wozu wóz­ków  i rowerów.

War­tość inwe­sty­cji to ponad 250 mln zł. Poziom dofi­nan­so­wa­nia zakupu w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Zachod­nio­po­mor­skiego może wynieść 85 proc., a pozo­stałe środki pocho­dzić będą fun­du­szu kole­jo­wego i środ­ków wła­snych województwa.