Aktualności

Umowa na dostawę IMPULSa II podpisana

Łódzka Kolej Aglo­me­ra­cyjna pod­pi­sała umowę z firmą Newag S.A. na dostawę 14 pocią­gów waz z ich utrzy­ma­niem. Łódzki prze­woź­nik, jako pierw­szy otrzyma pojazdy nowej gene­ra­cji IMPULS II. Pociągi będą wyko­rzy­sty­wane do obsługi nowych połą­czeń na tere­nie woje­wódz­twa łódzkiego. Pierw­sze zamó­wione pojazdy pro­du­cent ma dostar­czyć w czwar­tym kwar­tale 2018 roku.

Nowo­są­decki pro­du­cent został wyło­niony w ramach postę­po­wa­nia na „Dostawę elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych wraz ze świad­cze­niem usług ich utrzy­ma­nia
w ramach pro­jektu „Budowa Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej Etap II”. Spółka zamó­wiła czter­na­ście trzy­czło­no­wych elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych. Dostawca będzie rów­nież odpo­wie­dzialny za ich ser­wi­so­wa­nie przez okres 12 lat.

Łódzka Kolej Aglo­me­ra­cyjna, jako pierw­szy pol­ski prze­woź­nik otrzyma fla­gowy pro­dukt nowo­są­dec­kiego pro­du­centa w nowej wer­sji. IMPULS II będzie cha­rak­te­ry­zo­wał się mię­dzy innymi mniej­szą wagą, więk­szą pojem­no­ścią i wyż­szą niezawodnością.

Pociągi zgod­nie ze spe­cy­fi­ka­cją prze­tar­gową będą wypo­sa­żone m.in. w bez­płatne wifi, kli­ma­ty­za­cję, gniazdka elek­tryczne, moni­tory. Będą dosto­so­wane do potrzeb osób nie­peł­no­spraw­nych i zgodne z naj­now­szymi euro­pej­skimi nor­mami doty­czą­cymi bez­pie­czeń­stwa. Pociągi będą osią­gały pręd­kość eks­plo­ata­cyjną do 160 km/h. Liczba miejsc sie­dzą­cych w każ­dym skła­dzie to 160, w tym 154 stałe.

Zgod­nie z uzgod­nio­nym har­mo­no­gra­mem dostaw pierw­sze 4 pojazdy dostanę dostar­czone do 28 paź­dzier­nika 2018 roku, kolejne 10 rok póź­niej. Nowe pociągi pozwolą na roz­wój siatki połą­czeń Łódzkiej Kolei Aglo­me­ra­cyj­nej. Spółka pla­nuje uru­cho­mie­nie połą­czeń ze Skier­nie­wic do Kutna przez Łowicz, z Łodzi do Piotr­kowa Try­bu­nal­skiego i Radom­ska oraz z Łodzi do Toma­szowa Mazo­wiec­kiego, a po zelek­try­fi­ko­wa­niu linii nr 25 rów­nież do Opoczna. Nowe pociągi będą obsłu­gi­wały rów­nież obecne trasy pocią­gów ŁKA do Skier­nie­wic, Sie­ra­dza, Kutna, Łowi­cza,
na któ­rych zwięk­szona zosta­nie liczba połączeń.

Dostawca pojaz­dów został wybrany na pod­sta­wie czte­rech kry­te­riów prze­tar­go­wych: cena pojaz­dów, koszt utrzy­ma­nia, współ­czyn­nik efek­tyw­no­ści kosz­to­wej i liczba sie­dzeń sta­łych. War­tość zamó­wie­nia to 266 968 762,35 zł. brutto. Łódzka Kolej Aglo­me­ra­cyjna uzy­skała dofi­nan­so­wa­nie na reali­za­cję pro­jektu z Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Łódzkiego w kwo­cie 182 010 500 zł.

Pod­pi­sa­nie umowy z wyko­nawcą poprze­dziła kon­trola uprzed­nia Pre­zesa Urzędu Zamó­wień Publicz­nych, która nie miała zastrze­żeń, co do prze­biegu postę­po­wa­nia przetargowego.