Komunikaty prasowe

Trzy pierwsze Impulsy już na torach zachodniopomorskiego

NEWAG S.A. jeden z dwóch naj­więk­szych pro­du­cen­tów taboru szy­no­wego w Pol­sce prze­ka­zał do eks­plo­ata­cji trzy z czter­na­stu zamó­wio­nych przez Zachod­nio­po­mor­ską Grupę Zaku­pową, Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych z rodziny Impuls. Są to kom­for­towe, nowo­cze­sne pojazdy speł­nia­jące naj­wyż­sze wyma­ga­nia i ocze­ki­wa­nia klien­tów rynku kolejowego.

Elek­tryczny Zespół Trak­cyjny Impuls  jest przy­kła­dem za­stosowania naj­now­szych tren­dów pro­jek­to­wych, z jakimi spo­tkać się można na pol­skich torach. Jest to pojazd czte­ro­czło­nowy, nisko­po­dło­gowy, jed­no­prze­strzenny, wypo­sa­żony m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej i 2 toa­lety w tym jedną przy­sto­so­waną dla osób nie­peł­no­spraw­nych  zgodną z TSI PRM. Wnę­trze pojazdu zostało dosto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się – zasto­so­wano pomo­sty, sze­ro­kie prze­jazdy oraz miej­sce do prze­wozu wóz­ków i rowerów.

Praw­dzi­wie nowo­cze­sny wygląd prze­strzeni pasa­żer­skiej uzy­skano dzięki zasto­so­wa­niu paneli modu­ło­wych, oświe­tle­niu wyko­na­nym w tech­no­lo­gii LED i kom­for­to­wym fote­lom. Zasto­so­wane wózki posia­dają dwu­stop­niowe usprę­ży­no­wa­nie z dru­gim stop­niem pneu­ma­tycz­nym, które sku­tecz­nie tłumi drga­nia i zapew­nia wysoki kom­fort podróżowania.

W pojeź­dzie zain­sta­lo­wano napęd sil­ni­kami prądu prze­mien­nego, tak skon­fi­gu­ro­wany, że gwa­ran­tuje on osią­gnię­cie pręd­ko­ści eks­plo­ata­cyj­nej 160 km/h oraz wyso­kie przy­spie­sze­nie roz­ru­chu powy­żej 1,0 m/s2.

Na życze­nie Zama­wia­ją­cego przed­sionki pojazdu wydzie­lone zostały drzwiami prze­suw­nymi two­rząc kom­for­towe przedziały.

Pro­jek­tu­jąc  Impulsy  kon­struk­to­rzy  NEWAGU  pamię­tali  także o  obni­że­niu  kosz­tów eks­plo­ata­cji. Dzięki zasto­so­wa­nym  kom­po­nen­tom  ener­go­elek­trycz­nym,  zop­ty­ma­li­zo­wa­nym dla danego typu pojazdu algo­ryt­mom ste­ro­wa­nia oraz naj­niż­szej masie wła­snej, Impulsy  wyróż­nia naj­niż­sze zuży­cie ener­gii elek­trycz­nej oraz wysoki współ­czyn­nik reku­pe­ra­cji ener­gii, spo­śród wszyst­kich EZT tej klasy dostar­czo­nych dotych­czas przez pol­skich pro­du­cen­tów.
Dodat­kowo pojazd speł­nia normę PN-EN 12663:2010, kate­go­ria P-II doty­cząca wytrzy­ma­ło­ści kon­struk­cji oraz speł­nia cztery sce­na­riu­sze zde­rze­niowe wg PN-EN 15227:2011 kate­go­ria C-I,

4 listo­pada 2013 roku w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim w Szcze­ci­nie pod­pi­sana została umowa na dostar­cze­nie 14 EZT Impuls 31WE. Kon­trakt reali­zo­wany jest w ramach wspól­nego przed­się­wzię­cia Woje­wództw: Zachod­nio­po­mor­skiego i Lubu­skiego  w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tury i Środo­wi­ska 2007 – 2013; „Zakup pasa­żer­skiego taboru kole­jo­wego do obsługi połą­czeń mię­dzy­wo­je­wódz­kich orga­ni­zo­wa­nych przez Woje­wódz­twa: Lubu­skie i Zachod­nio­po­mor­skie”.
Ter­min reali­za­cji zamó­wie­nia to 30 kwiet­nia 2015 roku.