Aktualności

Trzy pierwsze Impulsy już na torach zachodniopomorskiego

NEWAG S.A. prze­ka­zał do eks­plo­ata­cji trzy z 14 zamó­wio­nych przez Zachod­nio­po­mor­ską Grupę Zaku­pową, Elek­trycz­nych Zespo­łów Trak­cyj­nych z rodziny Impuls. Są to kom­for­towe, nowo­cze­sne pojazdy speł­nia­jące naj­wyż­sze wyma­ga­nia i ocze­ki­wa­nia klientów.

Uro­czy­stość prze­ka­za­nia nowych pojaz­dów odbyła się na pero­nie szcze­ciń­skiego Dworca Głów­nego. Mar­sza­łek Olgierd Geble­wicz i wice­mar­sza­łek Woj­ciech Drożdż sym­bo­licz­nie ode­brali książki pojazdu od przed­sta­wi­cieli nowo­są­dec­kiej spółki.  NEWAG S.A. repre­zen­to­wali Pre­zes Zbi­gniew Konie­czek i więk­szo­ściowy akcjo­na­riusz, prze­wod­ni­czący Rady Nad­zor­czej Zbi­gniew Jakubas.

– Stało się już chyba tra­dy­cją, że co roku w grud­niu przy­jeż­dżają do nas nowe pociągi, a te chyba są naj­pięk­niej­sze z tych, które widzia­łem – mówił mar­sza­łek Olgierd Geble­wicz, ofi­cjal­nie przej­mu­jąc nowo­są­dec­kie Impulsy.
– Jestem dumny i szczę­śliwy, że w tak krót­kim cza­sie zro­bi­li­śmy te 3 pociągi, speł­nia­jąc wszel­kie ocze­ki­wa­nia zama­wia­ją­cego. – powie­dział Pre­zes Konie­czek – Wysoka jakość i kom­fort jazdy powinny zado­wo­lić pasa­że­rów  — dodał pre­zes Zbi­gniew Konieczek.

Pociągi zostały dzi­siaj ofi­cjal­nie włą­czone do eks­plo­ata­cji. Jeden poje­chał w swój pierw­szy roz­kła­dowy kurs do Słup­ska, a drugi do Świno­uj­ścia. Nowe pociągi będą też kur­so­wały do Poznania.

4 listo­pada 2013 roku w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim w Szcze­ci­nie pod­pi­sana została umowa na dostar­cze­nie 14 czte­ro­czło­no­wych EZT Impuls. Kon­trakt reali­zo­wany jest w ramach wspól­nego przed­się­wzię­cia Woje­wództw: Zachod­nio­po­mor­skiego i Lubu­skiego,  w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Infra­struk­tury i Środo­wi­ska 2007 – 2013; „Zakup pasa­żer­skiego taboru kole­jo­wego do obsługi połą­czeń mię­dzy­wo­je­wódz­kich orga­ni­zo­wa­nych przez Woje­wódz­twa: Lubu­skie i Zachod­nio­po­mor­skie”. War­tość kon­traktu to 299 628 000 zł brutto. 
Ostatni Impuls dostar­czony zosta­nie w kwiet­niu 2015 roku.

Elek­tryczny Zespół Trak­cyjny „Impuls”

Impuls 31WE (ED78) to czte­ro­czło­nowy pojazd nisko­po­dło­gowy, jed­no­prze­strzenny, bez­prze­dzia­łowy, wypo­sa­żony m.in. w pełny moni­to­ring wnę­trza, kli­ma­ty­za­cję, nowo­cze­sny sys­tem infor­ma­cji pasa­żer­skiej toa­letę zgodną z TSI PRM. Wnę­trze pojazdu zostało dosto­so­wane do prze­wozu osób o ogra­ni­czo­nej moż­li­wo­ści poru­sza­nia się – zasto­so­wano windy, sze­ro­kie prze­jazdy oraz mi