Aktualności

Trzeci IMPULS już w Warszawie

W dniu 27.06.2012r. odbył się koń­cowy odbiór tech­niczny trze­ciego z sze­ściu, sze­ścio­czło­no­wych, nisko­po­dło­go­wych, elek­trycz­nych zespo­łów trak­cyj­nych 35WE dla Szyb­kiej Kolei Miej­skiej w Warszawie.

W dniu 28.06.2012r. (tj. czwar­tek)  trzeci EZT został for­mal­nie prze­ka­zany do Zamawiającego.

Czwarty z  serii sze­ściu pojaz­dów, zosta­nie prze­ka­zany do SKM War­szawa Sp. z o.o. do końca lipca br.

Zawarta w dniu 18.04.2011r. umowa, pomię­dzy spółką “Szybka Kolej Miej­ska” Sp. z o.o. a kon­sor­cjum NEWAG S.A. wraz MILLENNIUM LEASING Sp. z o.o., opiewa na kwotę 163 523 460,96 zł netto ( wraz z wszyst­kimi kosz­tami leasingu), nato­miast war­tość każ­dego z pojaz­dów wynosi 21 387 333.33 zł


Szybka Kolej Miej­ska Sp. z o.o.
Misją Spółki jest zapew­nie­nie miesz­kań­com War­szawy i oko­lic moż­li­wo­ści podróży w gra­ni­cach aglo­me­ra­cji war­szaw­skiej pocią­gami poru­sza­ją­cymi się po ist­nie­ją­cych liniach kole­jo­wych. Szybka Kolej Miej­ska Sp. z o.o. powstała w 2004r.

Mil­len­nium Leasing Sp. z o.o.
Mil­len­nium Leasing Sp. z o.o. od bli­sko 20 lat pro­wa­dzi dzia­łal­ność finan­sową ofe­ru­jąc usługi leasingu środ­ków trans­portu, maszyn i urzą­dzeń oraz nie­ru­cho­mo­ści. Ofe­ruje usługi leasingu ope­ra­cyj­nego, finan­so­wego oraz najmu. Spółka finan­suje więk­szość środ­ków trwałych.