Aktualności

TRAKO 2017

Kolejna, już dwu­na­sta edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Kole­jo­wych TRAKO prze­szła do histo­rii. W Gdań­skim Cen­trum AMBER EXPO Grupa NEWAG  posia­dała sto­isko usy­tu­owane  w hali A, nato­miast  na torach eks­po­zy­cyj­nych można było obej­rzeć dwa zapre­zen­to­wane pojazdy: EZT IMPULS II oraz loko­mo­tywę elek­tryczną Griffin.

Elek­tryczny Zespół Trak­cyjny IMPULS II prze­zna­czony jest dla prze­woź­nika FSE z Bari. Pojazd Impuls II wywo­dzi się z rodziny pojaz­dów Impuls pierw­szej serii i jest zbu­do­wany na bazie doświad­czeń zdo­by­tych przez NEWAG S.A. przy ich pro­duk­cji we współ­pracy z naszymi Klien­tami. IMPULS II wywo­dzi się, m.in. z gene­ra­cji pojaz­dów Impuls 36WEa, 31WE, 45WE które są zgodne z Roz­po­rzą­dze­niami Komi­sji Unii Euro­pej­skiej wyda­nymi w 2014 roku: TSI LOC&PAS, TSI SRT, TSI NOI, TSI PRM oraz TSI CCS oraz posia­dają cer­ty­fi­katy WE wydane przez Insty­tut Kolej­nic­twa dla pod­sys­temu TABOR.

Zapre­zen­to­wana loko­mo­tywa elek­tryczna Grif­fin w bar­wach Lotos Kolej jest dru­gim pojaz­dem wypro­du­ko­wa­nym w ramach kon­traktu zawar­tego w 2015 na dostawę 5 loko­mo­tyw. Umowa ta zakłada dzier­żawę pię­ciu loko­mo­tyw elek­trycz­nych Grif­fin wraz z ich utrzy­ma­niem na czas sied­miu lat z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia tego okresu. Reali­za­cja dostaw wszyst­kich zamó­wio­nych loko­mo­tyw będzie mieć miej­sce w 2017 roku.

Nasze sto­isko cie­szyło się dużym zain­te­re­so­wa­niem, o czym świad­czy duża liczba spo­tkań oraz odwie­dzin zwiedzających.

Zapra­szamy do obej­rze­nia rela­cji z tar­gów na naszym kanale youtube oraz gale­rii zdjęć.